Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 48 от 02.12.2010

Протокол № 48 от 02.12.2010

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешение № 980 от 02.12.2010 142.90 KB относно: Промяна на предназначението на имоти-публична общинска собственост за изграждане на обект „Регионално съоръжение за третиране на отпадъците за регион Стара Загора" 

pdfРешение № 981 от 02.12.2010 129.65 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30. 09. 2010 г.

pdfРешение № 982 от 02.12.2010 129.47 KB относно: Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура в Община Стара Загора – първо четене.


pdfРешениe № 983 от 02.12.2010 127.60 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешениe № 984 от 02.12.2010 126.11 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешениe № 985 от 02.12.2010 145.45 KB относно: Учредяване право на ползване, изключване на земи от горски фонд и промяна предназначението на имоти общинска собственост

pdfРешениe № 986 от 02.12.2010 132.98 KB относно: Вземане на решение за разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца" като делегирана държавна дейност

pdfРешениe № 987 от 02.12.2010 135.57 KB относно: Приемане на ДОКЛАД за извършен следприватизационен контрол по договор № 655/13.04.2007 г. за продажба на 16 168 дяла, представляващи 100 процента от капитала на "Автобусни превози" ЕООД гр. Стара Загора и необходимостта за предприемане на законови действия във връзка с изпълнение на поетите задължения, регламентиращи инвестиционната програма по договора, по реда на ЗПСК.

pdfРешениe № 988 от 02.12.2010 133.89 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Център за психично здраве – Стара Загора" ЕООД

pdfРешениe № 989 от 02.12.2010 133.24 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Комплексен онкологичен център Стара Загора" ЕООД

pdfРешениe № 990 от 02.12.2010 134.32 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД

pdfРешениe № 991 от 02.12.2010 129.57 KB относно: Вземане на Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 939 от 30 септември 2010 година, Протокол № 44 на Общински съвет за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на лекари и лекари по дентална медицина, извършващи първична медицинска и дентална помощ.

pdfточка 13202.51 KB относно:  Разполагане на обществена тоалетна в парк „Митрополит Методи Кусев".

pdfРешениe № 992 от 02.12.2010 139.96 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІІІ46 общ. кв.8 по плана на с.Плоска могила, общ.Ст.Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешениe № 993 от 02.12.2010 140.22 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І 232 в кв.35 по плана на с.Колена, общ.Ст.Загора

pdfРешениe № 994 от 02.12.2010 136.98 KB относно: Прекратяване на съсобственост в самостоятелен обект в сграда, с идентификационен № 68850.503.473.1.20, чрез откупуване частта на съсобствениците.

pdfРешение № 995 от 02.12.2010 132.42 KB относно: Обект «Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ град Стара Загора»

pdfРешение № 996 от 02.12.2010 130.18 KB относно: Даване на съгласие за продължаване на директното излъчване на заседанията на Общински съвет Стара Загора .

pdfРешение № 997 от 02.12.2010 132.91 KB относно: Бракуване на ДМА в „Обредни дейности" ЕООД.

pdfРешение № 998 от 02.12.2010 129.25 KB относно: Бракуване на ДМА в „Тролейбусни превози" ЕООД.

pdfРешение № 999 от 02.12.2010 174.57 KB относно: Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура в Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 1000 от 02.12.2010 139.27 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – второ четене

pdfРешение № 1001 от 02.12.2010 130.15 KB относно: Приемане на Декларация до Министър – председателя на Република България за изграждане на втора / източна / връзка на град Стара Загора с автомагистрала „Тракия".

pdfРешение № 1002 от 02.12.2010 131.32 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките в дневния ред на Общото събрание на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, насрочено на 17.12.2010г.

pdfРешение № 1003 от 02.12.2010132.45 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Анелия Асенова Асенова, живуща в град Стара Загора, ул. „Брацигово". 2 по случай завоюваната от нея европейска титла по карате киокушин-кан.

pdfРешение № 1004 от 02.12.2010133.01 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на непълнолетната Христа Христова Касабова (Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" 83, ет.1, ап.3), която се намира в тежко финансово затруднение след смъртта на майка си Дора Христова Касабова.

pdfРешение № 1005 от 02.12.2010 136.38 KB относно: Предложение за решение по отпускане на персонална пенсия (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ ) на Пламена Пламенова Първанова, наследница на починалата Гюлюмсер Асанова Първанова.

pdfРешение № 1006 от 02.12.2010 140.24 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с кадастрални № 036011 и № 036012, находящи се извън урбанизираните територии в местността „Равнището", землище с.Хрищени, община Стара Загора – собственост на „Отиком" ООД, гр.Стара Загора, с управител Веселин Тенев Генев – ЕИК 030264696. С плана за застрояване в имотите се установява устройствена зона – Соп (смесена, за обществено обслужващи, производствени и складови дейности) с нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Търговски център за селскостопанска техника".

pdfРешение № 1007 от 02.12.2010 140.66 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 037033, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Под Голиш", землище с.Хрищени, община Стара Загора – собственост на „Отиком" ООД, гр.Стара Загора, с управител Веселин Тенев Генев – ЕИК 030264696. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соп (смесена, за обществено обслужващи, производствени и складови дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника".

pdfРешение № 1008 от 02.12.2010 138.98 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 171021, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Кумушла", землище с.Остра могила, община Стара Загора – собственост на Таня Тотева Белчева-Джурова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1009 от 02.12.2010 144.42 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Улица „Августа Траяна – Изток", местност „Каймака", землище гр.Стара Загора – от кв. „Самара – 3" до кръстовището на Околовръстен път с Хрищенско шосе, минаващо през имоти с №№: 68850.56.30, 68850.42.53, 68850.46.19, 68850.47.48, 68850.50.47.944, 68850.51.955, 68850.50.55, 68850.48.959, представляващи полски пътища – общинска публична собственост; 68850.42.951, 68850.47.957 и 68850.48.961, представляващи пасища,мери(земи по чл.19 от ЗСПЗЗ) – стопанисвани от общината; 68850.47.952 и 68850.48.960, представляващи канали – общинска публична собственост; 68850.48.840, представляващ пустееща необработваема земя – общинска частна собственост; 68850.47.962 и 68850.47.963, представляващи жп транспорт – държавна публична собственост; 68850.42.48, 68850.42.49, 68850.42.50, 68850.46.3, 68850.46.18, 68850.47.38, 68850.48.47, 68850.48.36, 68850.48.4, 668850.48.22, 68850.48.6, представляващи (имоти със сменено предназначение) – частна собственост – на физически и юридически лица; 68850.46.5, 68850.46.8, 68850.46.9, 68850.46.15, 68850.47.3, 68850.47.4, 68850.47.5, 68850.47.6, 68850.47.7, 68850.47.08, 68850.47.14, 68850.47.15, 68850.47.21, 68850.48.3, 68850.48.4, 68850.48.7, 68850.48.8, 68850.48.10, 68850.48.11, 68850.48.21, 68850.48.23, 68850.48.24, 68850.48.25, 68850.48.26, 68850.48.27, 68850.48.28, 68850.48.30, 68850.48.37, 68850.48.41, 68850.48.42, 68850.48.43, 68850.48.51, 68850.48.52, 68850.48.53, 68850.49.9,68850.49.10, 68850.49.11, 68850.49.12, 68850.49.13, 68850.50.1, 68850.50.2, 68850.50.3, 68850.50.43, 68850.50.44, 68850.50.45, 68850.51.42, представляващи земеделски земи – частна собственост на физически и юридически лица.

pdfРешение № 1010 от 02.12.2010 141.52 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 429, кадастрален район 258 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището гр.Стара Загора, община Стара Загора – собственост на Тихомир Иванов Михайлов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1011 от 02.12.2010 139.99 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 066015, находящ се извън урбанизираните територии в местнастта „Киселицата", землище с.Хрищени общ. Стара Загора – собственост на Иван Бойчев Иванов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект „База за съхранение на селскостопанска техника и продукция".

pdfРешение № 1012 от 02.12.2010 138.98 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 150002 с идентификационен № 68850.150.2 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местнастта „Василка", землище гр.Стара Загора – собственост на Стефан Ботев Георгиев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект „База за съхранение на селскостопанска продукция и техника".

pdfРешение № 1013 от 02.12.2010 139.00 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – от съществуваща въздушна мрежа НН на с.Сулица и преминава подземно до имота за захранване на обект: «Жилищна сграда» в поземлен имот № 70202.61.40 по кадастралната карта в местността »Бин будак», землище с. Сулица, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с №№ 70202.142.1 и 70202.142.273, представляващи пасище и нива(земи по чл.19 от ЗСПЗЗ) – общинска собственост; № 70202.61.60, представляващ полски път – общинска собственост и № 70202.142.2, представляващ нива – собственост на физическо лице