Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 49 от 21.12.2010

Протокол № 49 от 21.12.2010

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейлpdfРешение № 1014 от 21.12.2010 143.84 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.
 
pdfРешение № 1015 от 21.12.2010 127.28 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – първо четене

pdfРешение № 1016 от 21.12.2010 128.09 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

pdfРешение № 1017 от 21.12.2010 148.81 KB относно: Приемане на план – сметка за определяне размера на такса за битови отпадъци през 2011г. в Община Стара Загора.

pdfРешение № 1018 от 21.12.2010 128.52 KB относно: Допълване на Решение № 879 по Протокол № 42 от 29. 07.2010 година на Общински съвет Стара Загора.

pdfРешение № 1019 от 21.12.2010 133.12 KB относно: Кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02 по приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 на Оперативна програма „Техническа помощ" с наименование на процедурата „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове"

pdfРешение № 1020 от 21.12.2010 135.61 KB относно: Кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02 по приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 на Оперативна програма „Техническа помощ" с наименование на процедурата „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове"

pdfРешение № 1021 от 21.12.2010 231.88 KB относно: Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2010/2011 г. в изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

pdfРешение № 1022 от 21.12.2010 391.92 KB относно: Приемане на Работна карта" Повишаване сигурността в района на Болничен комплекс- Стара Загора" за изпълнение Местният договор за обществен ред и сигурност на община Стара Загора

pdfРешение № 1023 от 21.12.2010 138.54 KB относно: Учредяване на право на строеж за допълващо застрояване в УПИ ІІ общ. кв.109 с.Дълбоки, общ.Стара Загора

pdfРешение № 1024 от 21.12.2010 150.53 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ1345, кв. 520 по плана на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1025 от 21.12.2010 139.10 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х 190 в кв.30 по плана на с.Преславен, общ.Ст.Загора

pdfРешение № 1026 от 21.12.2010 132.10 KB относно: Изменение на Решение № 999 от Протокол № 48/02.12.2010 год. от заседание на Общински съвет Стара Загора.

pdfРешение № 1027 от 21.12.2010 141.15 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот с № 000527, местност „Стария двор" по КВС на с. Змейово, община Стара Загора

pdfРешение № 1028 от 21.12.2010 140.76 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот с № 000532, местност „Зад бетера" по КВС на с. Змейово, община Стара Загора

pdfРешение № 1029 от 21.12.2010 140.15 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот с № 101023, местност „Бряста" по КВС на с. Остра могила, община Стара Загора

pdfРешение № 1030 от 21.12.2010 135.12 KB относно: Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 68850.504.5703 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора

pdfРешение № 1031 от 21.12.2010 130.81 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от обект публична общинска собственост в с. Преславен общ. Стара Загора

pdfРешение № 1032 от 21.12.2010 135.34 KB относно: Ползване на дървесина от гори общинска собственост в землищата на с. Лозен, с. Сладък кладенец и с. Люляк, общ. Стара Загора.

pdfРешение № 1033 от 21.12.2010 140.49 KB относно: Обявяване на УПИ озеленяване в кв. 24, с. Колена за частна общинска собственост и промяна на регулацията.

pdfРешение № 1034 от 21.12.2010 133.69 KB относно: Проект за план за регулация на УПИ ХIV- за озеленяване, кв.28, „Лозенец", по плана на град Стара Загора

pdfРешение № 1035 от 21.12.2010126.52 KB относно: Отчет на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 1036 от 21.12.2010 157.86 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – второ четене

pdfРешение № 1037 от 21.12.2010 141.17 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 66, кадастрален район 258, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Съборената кюприя", землище гр.Стара Загора – собственост на Яница Петкова Костова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1038 от 21.12.2010 140.40 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с кадастрални №№: 039003 и 039025 , находящи се извън урбанизираните територии в местността „Калето", землище с.Ракитница, община Стара Загора – собственост на „ПИ ЕС АЙ", АД гр.Стара Загора, представлявано от Тихомир Бонев Димитров, ЕИК 833175762. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Кариера за добив на строителни материали – варовик – находище „Исенов връх".

pdfРешение № 1039 от 21.12.2010 139.30 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.8.11 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Дъбрава", землище гр.Стара Загора – собственост на Тихомир Дойчев Матев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1040 от 21.12.2010 139.46 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.45.28 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Каймака", землище гр.Стара Загора – собственост на Гочо Димов Жеков от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1041 от 21.12.2010 138.84 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 212010 и идентификационен № 68850.212.10 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Курбанова чешма", землище гр.Стара Загора – собственост на Ваня Кънчева Горчева от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб,п (смесена, за обществено обслужващи, производствени и складови дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Ремонтна база за ел.инсталации и автоматика на МПС".

pdfРешение № 1042 от 21.12.2010 140.13 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 215003 с идентификационен № 68850.215.3 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Кимикли алан", землище гр.Стара Загора – собственост на „Ефир"ЕООД, гр.Стара Загора с управител Христо Ангелов Динев, булстат 8330388621. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб (смесена, за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „База за съхранение на моторни превозни средства и магазин".

pdfРешение № 1043 от 21.12.2010 140.69 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 217041 с идентификационен № 68850.217.41 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Кимикли алан", землище гр.Стара Загора – собственост на „Ефир"ЕООД, гр.Стара Загора с управител Христо Ангелов Динев, булстат 833038621. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб (смесена, за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „База за съхранение на моторни превозни средства и магазин".

pdfРешение № 1044 от 21.12.2010 141.33 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на ново кабелно отклонение от електропровод 20кV извод „Богомилово" и изграждане на нов БКТП за захранване на обект: «Жилищна сграда» в поземлен имот с кадастрален № 086027 в местността »Клюнка», землище с. Малка Верея, община Стара Загора, минаващо през поземлен имот с кадастрален № 000213, представляващ местен път(път ІV клас) – общинска публична собственост

pdfРешение № 1045 от 21.12.2010 141.34 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на Плана за застрояване на поземлен имот № 105138 с кадастрален № 68850.105.138 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Инджурлюк", землище гр.Стара Загора – част от КПИИ – собственост на Минко Петков Михайлов. С изменението на плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сп,одо (смесена, за производствени, складови, административни, търговски, обслужващи дейности и обществено и делово обслужване) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 3%; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала – І етап" в поземлен имот № 68850.105.138 , местност „Индджурлюк", землище гр. Стара Загора.