Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 51 от 27.01.2011

Протокол № 51 от 27.01.2011

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешение № 1046 от 27.01.2011 129.74 KB относно: Приемане на Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества -първо четене

pdfРешение № 1047 от 27.01.2011 188.80 KB относно:  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 1048 от 27.01.2011 127.37 KB  относно: Удължаване срока на работата на ВрК за обсъждане на изменения и допълнения в ПОДОбС Стара Загора.

pdfРешение № 1049 от 27.01.2011 136.28 KB относно:  Споразумение за партньорство между Община Стара Загора и избрана от Общински съвет Стара Загора структура за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП«Техническа помощ» за изграждане и функциониране на областни информационни центрове

pdfРешение № 1050 от 27.01.2011 127.00 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли - декември 2010 г.

pdfРешение № 1051 от 27.01.2011 362.42 KB относно:  Отчет за дейността на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.

pdfРешение № 1052 от 27.01.2011 127.67 KB  относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет за 2011 година.

pdfРешение № 1053 от 27.01.2011 135.15 KB  относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот Vобщ., кв.44 по плана на с. Арнаутито, Община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 1054 от 27.01.2011 133.12 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I6 в кв. 1 по плана на с. Кирилово

pdfРешение № 1055 от 27.01.2011 131.63 KB относно: Обезщетяване на бивш собственик, чийто имот е отчужден

pdfРешение № 1056 от 27.01.2011 136.20 KB  относно: Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства пред Проект „Красива България" към МТСП по мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове" с обект: „Вътрешен ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания с отделение за рехабилитация в гр. Стара Загора", с цел подобряване състоянието на социалното заведение и създаване на трудова заетост за безработни лица

pdfРешение № 1057 от 27.01.2011 142.29 KB  относно: Съгласуване на годишен план за 2011 година и стратегически план за периода 2011 - 2013 година на звеното за „Вътрешен одит" при Община Стара Загора

pdfРешение № 1058 от 27.01.2011 138.86 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на кабел НН от нов МчТП за захранване на обект в поземлен имот с кадастрален № 225030 с идентификационен № 68850.225.30 от кадастралната карта в местността »Сечена могила», землище гр.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.219.708, 68850.219.63 и 68850.225.735 – представляващи полски пътища – общинска публична собственост; поземлен имот с идентификационен № 68850.222.11 – представляващ нива – собственост на физически лица и поземлен имот с идентификационен № 68850.222.730 – представляващ път ІІІ-6602 от републиканската пътна мрежа.

pdfРешение № 1059 от 27.01.2011 140.29 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на подземно положен кабел от съществуващ ЖР стълб и изграждане на БКТП за захранване на обект: « Изграждане на фотоволтаична централа» в поземлен имот с идентификационен № 68850.105.38 от кадастралната карта в местността »Инджурлюк», землище гр.Стара Загора – минаващо през поземлен имот с идентификационен №: 68850.105.37 – представляващ земеделска земя – собственост на физическо лице

pdfРешение № 1060 от 27.01.2011 134.13 KB  относно: Включване на общински съветници в провеждане на конкурс за обществена поръчка.