Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 52 от 17.02.2011

Протокол № 52 от 17.02.2011

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешение № 1061 от 17.02.2011 252.30 KB  относно: Приемане на Наредба за реда за упражняване правoтo на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества -второ четене
 
pdfРешение № 1062 от 17.02.2011 193.47 KB  относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проекти по оперативни програми

pdfРешение № 1063 от 17.02.2011 267.73 KB  относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 год.
 
pdfРешение № 1064 от 17.02.2011 150.24 KB  относно: Приемане на План за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2011 г., съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК

pdfРешение № 1065 от 17.02.2011 173.23 KB  относно: Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2010 година и приемане на бюджета на общината за 2011 година

pdfРешение № 1066 от 17.02.2011 131.40 KB  относно: Приемане на Общинска програма за асистирана репродукция, като част от социалните дейности на Община Стара Загора.

pdfРешение № 1067 от 17.02.2011 133.24 KB  относно: Предоставяне на целева субсидия на „Център за кожновенерически заболявания"ЕООД Стара Загора

pdfРешение № 1068 от 17.02.2011 137.79 KB  относно: Продажба на общински поземлен имот идент.№ 68850.512.679 (УПИ ІХ679 общ. кв.48"Лозенец" по плана на Ст.Загора) на собственици на сгради с учредено и реализирано право на строеж

pdfточка 9193.67 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1069 от 17.02.2011 138.54 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот идентификационен № 68850.532.131 от кадастралната карта , находящ се извън урбанизираните територии в землището гр.Стара Загора – собственост на „Недим", ООД, гр.Стара Загора, представлявано от Веселин Иванов Чертоянов, ЕИК 833156922. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – 50% - 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – 1 - 2,5 ; минимална озеленена площ – 20% - 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Склад за строителни материали".

pdfРешение № 1070 от 17.02.2011 138.89 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот 008003 с идентификационен № 68850.8.3 от кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Дъбрава", землище гр.Стара Загора – собственост на Жеко Монев Желев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1071 от 17.02.2011 138.71 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.47.4 от кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Каймака", землище гр.Стара Загора – собственост на Красимир Дончев Райчев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1072 от 17.02.2011 141.33 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот идентификационен № 68850.532.974 от кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Иван Тонев Ханджаров и Господин Тодоров Господинов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сж,об (смесена за жилищни нужди и обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда и обекти с обществено обслужващо предназначение".

pdfРешение № 1073 от 17.02.2011 138.64 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – изграждане на ново електропроводно отклонение 20 кV и изграждане на нов БКТП за захранване на обект в поземлен имот с кадастрален № 051014, местност »Айваза», землище с.Богомилово, община Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с кадастрални №№: 000127, 000686 и 000506 – представляващи полски пътища – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален № 000125 – представляващ път ІІ клас от републиканската пътна мрежа – собственост на държавата.

pdfРешение № 1074 от 17.02.2011 132.98 KB относно: Включване на общински съветници в Комисията за картотекиране на заявилите желание за настаняване в общински жилища.

pdfРешение № 1075 от 17.02.2011 138.40 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлени имоти с кадастрални №№: 106001, 106002, 106003, 106004, 106005, 106006, 106007, 106008, 106009, 106010, 106011, 106013, 106014 и 106015 , находящи се извън урбанизираните територии в местността „Калето", землище с.Ракитница, община Стара Загора - собственост на „ПИ ЕС АЙ", АД гр.Стара Загора, представлявано от Тихомир Бонев Димитров'.С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона - Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) с нормативни показатели за височина,плътност и т.н., посочени в ПУП-а, за изграждане на обект: „Кариера за добив на строителни материали - варовици - от находище „Исенов връх".