Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 53 от 31.03.2011

Протокол № 53 от 31.03.2011

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

pdfРешение № 1076 от 31.03.2011 127.79 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за наемните цени на недвижимите имоти - общинската собственост – първо четене.
 
pdfРешение № 1077 от 31.03.2011 127.71 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост – първо четене.

pdfРешение № 1078 от 31.03.2011 128.71 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 1079 от 31.03.2011 382.85 KB  относно: Удължаване срока на договорите на търговците, стопанисващи временни преместваеми съоръжения, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1080 от 31.03.2011 206.88 KB  относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд 

pdfРешение № 1081 от 31.03.2011 135.51 KB  относно: Кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2010 "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013

pdfРешение № 1082 от 31.03.2011 133.10 KB  относно: Отмяна на Решение Nо 793 по Протокол Nо 44 от 30.11.2006 год.

pdfРешение № 1083 от 31.03.2011 135.42 KB  относно: Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК

pdfРешение № 1084 от 31.03.2011 142.62 KB  относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VIII за физкултурен терен в кв. 17, с. Ракитница, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 1085 от 31.03.2011 143.79 KB  относно: Утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68970.502.419, с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора /бивше старо училище/, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 1086 от 31.03.2011 132.53 KB  относно: Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 68850.504.5703 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора.

pdfРешение № 1087 от 31.03.2011 133.10 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от СК «Бадминтон»-Стара Загора

pdfРешение № 1088 от 31.03.2011 600.65 KB  относно: Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 1089 от 31.03.2011 176.95 KB  относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2011г.

pdfРешение № 1090 от 31.03.2011 138.70 KB  относно: Удължаване срока за учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на Обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Ст. Загора"

pdfРешение № 1091 от 31.03.2011 130.62 KB  относно: Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2011 г. на общинските търговски дружества

pdfРешение № 1092 от 31.03.2011 420.15 KB  относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2010 година.

pdfРешение № 1093 от 31.03.2011 143.61 KB  относно: Изграждане на обект „Път І-5 Летище „Стара Загора – АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80

pdfРешение № 1094 от 31.03.2011 181.66 KB  относно: Проект за подробен устройствен план – изменение на План за регулация на „Улица Августа Траяна – изток" по плана на град Стара Загора.

pdfРешение № 1095 от 31.03.2011 136.05 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1096 от 31.03.2011 137.34 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 13 по плана на с. Малка Верея и обявяване на част от улица-тупик за частна общинска собственост

pdfРешение № 1097 от 31.03.2011 136.00 KB  относно: Проект за план за регулация на УПИ ХIV- за озеленяване, кв.28, „Лозенец", по плана на град Стара Загора

pdfРешение № 1098 от 31.03.2011 136.17 KB  относно: Предварително съгласие по Чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване по Чл.192, ал.3 от ЗУТ през ПИ № 70202.41.165 С НТП - Пасище, Публична общинска собственост до ПИ № 70202.41.4, местност "Сидтарта", по кадастралната карта на с. Сулица, Община Стара Загора

pdfРешение № 1099 от 31.03.2011 134.78 KB  относно: Съгласуване на Подробен Устройствен План – парцеларен план за трасе на ел. кабел от електромерно табло на ТП "Капково напояване" до ПИ № 68850.196.5 землище Стара Загора.

pdfРешение № 1100 от 31.03.2011 128.24 KB  относно: Попълване състава на Постоянната комисия по евроинтеграция и международни връзки и Постоянната комисия по териториално селищно развитие и транспорт.

pdfРешение № 1101 от 31.03.2011 129.18 KB  относно:Именуване на улици на територията на Община Стара Загора

pdfРешение № 1102 от 31.03.2011 136.05 KB  относно: Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена поръчка.

pdfРешение № 1103 от 31.03.2011 133.85 KB  относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

pdfРешение № 1104 от 31.03.2011 136.32 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за наемните цени на недвижимите имоти - общинската собственост – второ четене.

pdfРешение № 1105 от 31.03.2011 146.07 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост – второ четене.

pdfРешение № 1106 от 31.03.2011 208.60 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора

pdfРешение № 1107 от 31.03.2011 130.28 KB  относно: Отмяна на Решение на Общинския съвет № 1017/ 21.12.2010 г./

pdfРешение № 1108 от 31.03.2011 134.49 KB  относно: Предложение за решение по молбата на Никола Пенев Радев от гр. Стара Загора кв. "Три чучура - юг" бл.№ 53, вх."А", ет. 9, ап. 70 – преписка образувана по реда на Указ 2773 за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.

pdfРешение № 1109 от 31.03.2011 133.94 KB  относно: Одобряване проект на споразумение за сътрудничество между Община Стара Загора и СНЦ «Спортен клуб на глухите»

pdfРешение № 1110 от 31.03.2011 139.85 KB  относно: Отпущане на еднократни персонални помощи от Бюджета на Община Стара Загора от дейност "Общинска администрация", & 4214 "Други помощи по решение на общински съвет" на Диана Димитрова Енева – гр. Стара Загора, ул. „Х.Д.Асенов" бл. 2, вх. А, ет. 3, ап. 28 със сумата от 2000 (две хиляди) лева за разходи по лечението в чужбина на сина й Димитър Тончев Енчев;

pdfРешение № 1111 от 31.03.2011 139.33 KB  относно: Отпущане на еднократни персонални помощи от Бюджета на Община Стара Загора от дейност "Общинска администрация", & 4214 "Други помощи по решение на общински съвет" на Стефан Русев Митев – гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг" бл. 54, ап. 65, ет. 10 със сумата от 200 (двеста) лева за разходите си по издръжка и лечение;

pdfРешение № 1112 от 31.03.2011 138.16 KB  относно: Отпущане на еднократни персонални помощи от Бюджета на Община Стара Загора от дейност "Общинска администрация", & 4214 "Други помощи по решение на общински съвет" на Нела Тенева Динева – гр. Стара Загора, ул. „Загорка" бл. 25, ап. 23, ет. 4, вх. А със сумата от 200 (двеста) лева за разходите си по издръжка и лечение;

pdfРешение № 1113 от 31.03.2011 137.79 KB относно: Отпущане на еднократни персонални помощи от Бюджета на Община Стара Загора от дейност "Общинска администрация", & 4214 "Други помощи по решение на общински съвет" на Мариян Недков Иванов – гр. Стара Загора кв. „Три чучура" бл. 26, вх. Г, ет. 5, ап. 95 със сумата от 200 (двеста) лева за разходите си по издръжка и лечение.

pdfРешение № 1114 от 31.03.2011 130.84 KB  относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в СНЦ «Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора.

pdfРешение № 1115 от 31.03.2011 131.23 KB  относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на МБАЛ «Проф.Д-р Стоян Киркович» АД, насрочено на 15.04.2011 год.

pdfРешение № 1116 от 31.03.2011 140.34 KB относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 85 по плана на новообразуваните имоти в местността „До селото"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, община Стара Загора – собственост на Иван Костадинов Станков от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1117 от 31.03.2011 141.70 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 23, кадастрален район 258 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Таньо Дичев Танев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1118 от 31.03.2011 141.78 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 372, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Камен Стоянов Атанасов от гр.Гълъбово. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1119 от 31.03.2011 140.62 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 406, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Пламен Йорданов Кондов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1120 от 31.03.2011 138.41 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 906, кадастрален район № 302, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Сараджейката", землище гр.Стара Загора – собственост на „Тотин" ЕООД, гр.Стара Загора представлявано от Тошо Иванов Колев, ЕИК 123563973. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Ср,ж (смесена за рекреационни дейности и жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 50%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на сгради, съдържащи обекти за „Рекреационни дейности и жилищно строителство".

pdfРешение № 1121 от 31.03.2011 140.71 KB относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 049002 с идентификационен № 68850.49.2 по кадастралната карта в местността „Каймака", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Боньо Иванов Димитров от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жс (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 70%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,0 ; минимална озеленена площ – 30%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1122 от 31.03.2011 138.20 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 061021 в местността „Кривия орех", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Пряпорец, общ.Стара Загора – собственост на Слави Славов Иванов от с.Пряпорец. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1123 от 31.03.2011 138.33 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на кабел НН от съществуващ мачтов трафопост „Балкан" за захранване на обект: «Жилищна сграда» в поземлен имот кадастрален № 011006 с идентификационен № 68850.11.6 по кадастралната карта в местността »Бобоолу», землище гр.Стара Загора – минаващо през поземлен имот с идентификационен № 68850.12.22 по кадастралната карта – представляващ полски път – общинска публична собственост.

pdfРешение № 1124 от 31.03.2011 142.04 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастралeн № 177547 и идентификационен № 68850.177.547 по кадастралната карта на землището на гр.Стара Загора , находящ се извън урбанизираните територии – собственост на „Лукойл България", ЕООД гр.София, представлявано чрез пълномощник Валентин Георгиев Василев, ЕИК 121699202. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 20м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,0 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Нова автоматизирана автоестакада за три продукта на нова площадка на територията на Пласментно снабдителна база"Стара Загора", реконструкция на резервоар с обем 50 хил.м3 и преобвръзката му за бензин, производство на биогорива и маркиране на автоестакадата".

pdfРешение № 1125 от 31.03.2011 140.06 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 211030 с идентификационен № 68850.211.30 по кадастралната карта на града в местността „Курбанова чешма", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Петя Гочева Господинова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 1126 от 31.03.2011 216.43 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез кабел НН от съществуващ трафопост „Азмака" за захранване на обект «Изложбена зала за автомобили» в поземлени имоти с кадастрални № 035013 и № 035014, местност »Равнището», землище с.Хрищени, община Стара Загора – минаващо през поземлен имот с кадастрален № 000622 – представляващ полски път – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален № 000442 – представляващ път І клас от републиканската пътна мрежа – собственост на държавата; поземлен имот с кадастрален № 000477 – представляващ напоителен канал – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален № 000872 – представляващ изоставена нива – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ – стопанисвана от общината.

pdfРешение № 1127 от 31.03.2011 214.39 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на тръбна канална мрежа с кабел СВТ 3х6мм 2 и изграждане на нов трафопост тип МТП 20/0,4кV 250 кVА за захранване на обекти: «Едноетажни жилищни сгради» в поземлени имоти с кадастрални №№: 070023, 070024, 070025, 070026, 070027, 070028, 070029, 070030, 070031, 070032, 070033, 070034, 070035, 070036, 070037, 070040, 070041, 070042, 070043, 070044, 070045 и 070046, местност »Кумраня», землище с.Памукчий, общ.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с кадастрални №№: 0242, представляващ полски път – общинска публична собственост; 070022 и 070039 с трайно предназначение – урбанизирана територия – общинска частна собственост.

pdfРешение № 1128 от 31.03.2011 136.99 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за уличен водопровод ф 75мм и ф 50мм- ПЕВП за захранване на обекти: «Едноетажни жилищни сгради» в поземлени имоти с кадастрални №№: 070023, 070024, 070025, 070026, 070027, 070028, 070029, 070030, 070031, 070032, 070033, 070034, 070035, 070036, 070037, 070040, 070041, 070042, 070043, 070044, 070045 и 070046, местност »Кумраня», землище с.Памукчий, общ.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с кадастрални №№: 0144, представляващ напоителен канал – общинска публична собственост; 0242, представляващ полски път – общинска публична собственост и 070039 с трайно предназначение – урбанизирана територия – общинска частна собственост.