Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 55 от 26.05.2011

Протокол № 55 от 26.05.2011

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешениe № 1158 от 26.05.2011 136.95 KB  относно: Одобряване на проект за актуализация на Общия устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии и приложените план – схеми към него – окончателен проект; Директивна план – схема за североизточната територия на гр.Стара Загора, включително територията на парк «Бедечка» - вариант 4; План – схема за застрояване извън селищните територии на населените места в Община Стара Загора

pdfРешениe № 1159 от 26.05.2011 144.17 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на квартал „Славейков", гр. Стара Загора и приложените план – схеми към него – окончателен проект – с обхват квартали №№: 113, 1131,4001, 4002, 40, 5001, 50, 33, 3301, 23, 20, 2001, 4003, 4004, 19, 1901, 2101, 21, 24, 28, 2801, 39, 3901, 116, 1161, 157, 149, 84, 8401, 8402, 8403, 29, 2901, 30, 3001, 3002, 61, 6101, 6102, 101, 1011, 8201, 8202, 82, 81, 112, 148, 150, 1501, 1861, 186, 1864, 1863, 1862, 1502 и 1503.

pdfРешениe № 1160 от 26.05.2011 130.52 KB  относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31. 03. 2011 г.

pdfРешениe № 1161 от 26.05.2011 257.38 KB относно: Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2011 година. 

pdfРешениe № 1162 от 26.05.2011 133.57 KB относно: Трасиране на урегулирани поземлени имоти и улици в кв.84 разширение „Лозенец".

pdfРешениe № 1163 от 26.05.2011 167.11 KB  относно: Прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на поземлени имоти в кв. 424 „б" по плана на гр. Стара Загора

pdfРешениe № 1164 от 26.05.2011 132.96 KB  относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от СК „Бадминтон"- Стара Загора.


pdfРешениe № 1165 от 26.05.2011 130.00 KB  относно: Съгласуване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект : Път І –5 Летище" Стара Загора " - АМ"Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80
 
pdfРешениe № 1166 от 26.05.2011 241.11 KB  относно: Безвъзмездно прехвърляне на имоти - общинска собственост за изграждане на обект: ПЪТ І – 5 Летище „Стара Загора" – АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80
 
pdfРешениe № 1167 от 26.05.2011 141.64 KB  относно: Предоставяне на два броя мотоциклети на ОД на МВР за безвъзмездно ползване.
 
pdfРешениe № 1168 от 26.05.2011 136.19 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 13 по плана на с. Малка Верея и обявяване на част от улица-тупик за частна общинска собственост
 
pdfРешениe № 1169 от 26.05.2011 136.08 KB  относно: Проект за план за регулация на УПИ ХIV- за озеленяване, кв.28,„Лозенец", по плана на град Стара Загора
 
pdfРешениe № 1170 от 26.05.2011 138.33 KB  относно: Промяна на регулацията в кадастрален район 258 по плана на новообразувани имоти в местност „Съборена кюприя", землище гр. Стара Загора и обявяване на част от улица-тупик за частна общинска собственост 
 
pdfРешениe № 1171 от 26.05.2011 211.72 KB относно: Кандидатстване по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие", oперация 1.1. „Социална инфраструктура".

pdfРешениe № 1172 от 26.05.2011 136.83 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2010г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие и разпределение на печалбата
 
pdfРешениe № 1173 от 26.05.2011 133.24 KB относно: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора
 
pdfРешениe № 1174 от 26.05.2011 139.86 KB относно: Приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Областен съвет по наркотични вещества – Стара Загора
 
pdfРешениe № 1175 от 26.05.2011 172.88 KB относно: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2010г.
 
pdfРешениe № 1176 от 26.05.2011 132.23 KB  относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Стара Загора (2011-2016г.) и Годишен план за развитие на социалните услуги за община Стара Загора за 2011г
 
pdfРешениe № 1177 от 26.05.2011 126.77 KB  относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2011г.
 
pdfРешениe № 1178 от 26.05.2011 152.38 KB относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2011 година. 
 
pdfРешениe № 1179 от 26.05.2011 130.80 KB  относно: Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД за откриване на процедура по акредитация.
 
pdfРешениe № 1180 от 26.05.2011 135.44 KB относно: Промяна на Решение № 524/30.07.2009г. във връзка с променен адрес и дата на разкриване като делегирана държавна дейност на „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства".
 
pdfРешениe № 1181 от 26.05.2011 141.21 KB  относно: Определяне на максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Стара Загора
 
pdfточка 25200.87 KB  относно: Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 16 ученически столове и 16 павилиона от общинското дружество „Ученическо хранене" ЕООД.
 
pdfРешениe № 1182 от 26.05.2011 135.72 KB  относно: Предоставяне на имоти общинска собственост на общинското дружество „Мересев" ЕООД за ползване.
 
pdfРешениe № 1183 от 26.05.2011 135.83 KB  относно: Продажба на Поземлен имот 68850.503.1010 - частна общинска собственост (УПИ V 3402 в кв. 294 по плана на гр. Стара Загора)
 
pdfРешениe № 1184 от 26.05.2011 136.54 KB  относно: Продажба на Поземлен имот 68850.503.1009 - частна общинска собственост / УПИ IV 3402. в кв.294 „Възраждане" – по ПУП на гр. Стара Загора /
 
pdfРешениe № 1185 от 26.05.2011 138.20 KB  относно: Продажба на Поземлен имот 68850.501.737 - частна общинска собственост / УПИ IX 305. в кв.650 „Железник" – по ПУП на гр. Стара Загора /

pdfРешениe № 1186 от 26.05.2011 138.25 KB  относно: Продажба на Поземлен имот 68850.501.738 - частна общинска собственост (УПИ VIII 305 в кв. 650 „Железник" по плана на гр. Стара Загора)
 
pdfРешениe № 1187 от 26.05.2011 135.52 KB относно:  Продажба на Поземлен имот 68850.515.604 - частна общинска собственост (УПИ V 969 в кв. 121 по плана на гр. Стара Загора)

pdfРешениe № 1188 от 26.05.2011 137.76 KB относно: Продажба на Поземлен имот 68850.515.611 - частна общинска собственост / УПИ III 971 и УПИ IV 970 в кв.121 ул. „Свети Княз Борис" – по ПУП на гр. Стара Загора /
 
pdfРешениe № 1189 от 26.05.2011 138.22 KB  относно: Учредяване право на строеж за изграждане на два броя ОСД в УПИ Іжс и пг кв.14, по ПУП на гр.Ст.Загора
 
pdfРешениe № 1190 от 26.05.2011 133.74 KB  относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на спортна площадка в парк „Бранителите на Стара Загора"

pdfРешениe № 1191 от 26.05.2011 132.46 KB относно: Поставяне на монументално-декоративен елемент със закрепена на него възпоменателна плоча по случай 90 години от създаване на Старозагорското трудово поделение
 
pdfРешениe № 1192 от 26.05.2011 133.75 KB  относно: Обявяване на датата 17 май (денят на клането в Батак) за ден на поклонение на жертвите на геноцида над българите в османската империя (1396 – 1913).
 
pdfРешениe № 1193 от 26.05.2011 131.14 KB  относно: Изменение и допълнение на Решение №833 от Протокол №40/ 27.05.2010г.
 
pdfРешениe № 1194 от 26.05.2011 136.76 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора
 
pdfРешениe № 1195 от 26.05.2011 199.32 KB  относно: Допълнение към решение № 915 на Общински съвет – Стара Загора от Протокол № 43/19.08.2010 год.
 
pdfРешениe № 1196 от 26.05.2011 129.30 KB  относно: Приемане на Работна карта № 4 за изпълнение Местният договор за обществен ред и сигурност на община Стара Загора.

pdfРешениe № 1197 от 26.05.2011 126.88 KB  относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.
 
pdfРешениe № 1198 от 26.05.2011 130.67 KB  относно: Обявяване на обект „Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора" за ООПЗ
 
pdfРешениe № 1199 от 26.05.2011 131.62 KB  относно: Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена поръчка.
 
pdfРешениe № 1200 от 26.05.2011 138.97 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на въздушна линия НН 0,4 кV от ново трансформаторно щкаф табло за захранване на обект в поземлен имот кадастрален № 001005, местност"Комсаля", землище с.Калояновец, общ.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти №№: 000438 – представляващ пасище,мера – общинска публична собственост; № 000194 – представляващ полски път – общинска публична собственост и № 000150 представляващ изоставена орна земя – общинска частна собственост
 
pdfРешениe № 1201 от 26.05.2011 138.64 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 257001 в местността „Аръшов трап", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Кирилово, общ.Стара Загора – собственост на Пенчо Господинов Генов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
pdfРешениe № 1202 от 26.05.2011 138.30 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – изграждане на Мачтов трафопост на стълб № 13 на ВЕП 20кV за две тройки изводи „ЗСК" и „Петрол" и трасе на кабели НН за захранване на обект:»База за съхранение, подръжка и ремонт на селскостопанска техника» в имот № 68850.112.10 и № 68850.112.12 по кадастралната карта, местност "Вадата", землище гр.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти №№: 68850.112.155 – представляващ полски път – общинска публична собственост № 68850.113.3 – представляващ нива – частна собственост на физически лица
 
pdfРешениe № 1203 от 26.05.2011 139.69 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 072006 в местността „Грамадите", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора – собственост на „Агрохит" ООД с управител Жеко Стоилов Станчев, ЕИК 123687711 от гр.Тополовград. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
pdfРешениe № 1204 от 26.05.2011 139.47 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 072007 в местността „Грамадите", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора – собственост на „Агрохит" ООД с управител Жеко Стоилов Станчев, ЕИК 123687711 от гр.Тополовград. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
pdfРешениe № 1205 от 26.05.2011 139.70 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 072004 в местността „Грамадите", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора – собственост на „Агрохит" ООД с управител Жеко Стоилов Станчев, ЕИК 123687711 от гр.Тополовград. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
pdfРешениe № 1206 от 26.05.2011 138.60 KB относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.114.508 по кадастралната карта в местността „Апти тарла", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Пенка Славова Павлова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Складове за промишлени стоки".
 
pdfРешениe № 1207 от 26.05.2011 140.95 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 066005 в местността „Киселицата", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Хрищени, общ.Стара Загора – собственост на „Метал универс" ЕООД с управител Галин Станчев Костов, ЕИК 123722977 от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп ((за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника".
 
pdfРешениe № 1208 от 26.05.2011 140.43 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастралeн № 177547 и идентификационен № 68850.177.547 по кадастралната карта на землището на гр.Стара Загора , находящ се извън урбанизираните територии – собственост на „Лукойл България", ЕООД гр.София, представлявано чрез пълномощник Валентин Георгиев Василев, ЕИК 121699202. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 20м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,0 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Нова автоматизирана автоестакада за три продукта на нова площадка на територията на Пласментно снабдителна база"Стара Загора", реконструкция на резервоар с обем 50 хил.м3 и преобвръзката му за бензин, производство на биогорива и маркиране на автоестакадата".
 
pdfРешениe № 1209 от 26.05.2011 139.90 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 000156 находящ се в Стопански двор – урбанизирана територия в землището на с.Горно Ботево, общ.Стара Загора – собственост на Тодор Генов Колев от с.Горно Ботево. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп ((за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 12м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – средно свързано основно застрояване между ПИ № 000156 и УПИ № ІІ 266 , кв. 66 по плана на с.Горно Ботево за изграждане на обект: „Модернизация на технология за безопасно отвеждане, съхранение и дозирано разпръскване на оборски тор".
 
pdfРешениe № 1210 от 26.05.2011 144.81 KB  относно: Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – публична общинска собственост.