Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 56 от 30.06.2011

Протокол № 56 от 30.06.2011

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейлpdfРешение № 1211 от 30.06.2011136.98 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.
 
pdfРешение №1212 от 30.06.2011 130.02 KB  относно: Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 1213 от 30.06.2011 137.16 KB  относно: Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2011 година.

pdfРешение № 1214 от 30.06.2011 182.10 KB  относно: Приемане на второ четене Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора.

pdfРешение № 1215 от 30.06.2011 131.28 KB относно: Приемане на промени в състава на Местния обществен комитет за превенция и контрол на ХИВ/СПИН.

pdfРешение № 1216 от 30.06.2011 130.35 KB  относно: Приемане на доклади за самооценка във връзка с откриване на процедура по акредитация на отделения в „Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД.

pdfРешение № 1217 от 30.06.2011 136.07 KB относно:  Кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."

pdfРешение № 1218 от 30.06.2011 134.57 KB относно:  Поемане на задължение от 1 640 988.92 лева (един милион шестстотин и четиридесет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

pdfРешение № 1219 от 30.06.2011 200.33 KB  относно: Приемане на работен вариант по проект „Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора".

pdfРешение № 1220 от 30.06.2011 130.68 KB  относно: Даване съгласие на общинското дружество „Тролейбусни превози" ЕООД за закупуване на два броя нови „соло" тролейбуси

pdfРешение № 1221 от 30.06.2011 129.98 KB  относно: Промяна наименованията на местности в землището на Община Стара Загора.

pdfточка 12200.22 KB относно: Изграждане монумент на православен кръст в източният край на града.

pdfРешение № 1222 от 30.06.2011 130.45 KB  относно: Определяне на място за изграждане на паметник на Кан Тервел.

pdfРешение № 1223 от 30.06.2011 137.56 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на въздушна линия НН 0,4 кV от ново трансформаторно щкаф табло за захранване на обект в поземлен имот кадастрален № 001005, местност"Комсаля", землище с.Калояновец, общ.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти №№: 000438 – представляващ пасище,мера – общинска публична собственост; № 000194 – представляващ полски път – общинска публична собственост и № 000150 представляващ изоставена орна земя – общинска частна собственост.

pdfРешение № 1224 от 30.06.2011 130.51 KB  относно: Авансово финансиране на сключен договор с Агенцията по заетостта в изпълнение на проект „Нов избор – развитие и реализация" по ОП „Развитие на човешките ресурси".

pdfРешение № 1225 от 30.06.2011 145.25 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор № 68850.505.149, гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко" № 32-34, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 1226 от 30.06.2011 138.07 KB  относно: Промяна на регулацията на новообразуван имот № 250.7 по плана на новообразуваните имоти в местност „Бойчо бунар", гр. Стара Загора и обявяване на част от улица за частна общинска собственост.

pdfРешение № 1227 от 30.06.2011 138.35 KB  относно: Промяна на регулацията на новообразуван имот № 250.22 по плана на новообразуваните имоти в местност „Бойчо бунар", гр. Стара Загора и обявяване на част от улица за частна общинска собственост.

pdfРешение № 1228 от 30.06.2011 139.58 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 16 и 16а по плана на с. Малка Верея и обявяване на част от улица-тупик за частна общинска собственост. 

pdfРешение № 1229 от 30.06.2011 134.90 KB  относно: Искане на Община Стара Загора към Областна администрация за придобиване собствеността безвъзмездно на УПИ ІV одо в кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора с площ 650/2381 ид. части от поземлен имот целия с площ 2381 кв.м. с идентификатор 68850.515.3

pdfРешение № 1230 от 30.06.2011 136.60 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост имот № 184002 в землището на с. Хрищени , Община Стара Загора.

pdfРешение № 1231 от 30.06.2011 136.44 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост имот № 184004 в землището на с. Хрищени , Община Стара Загора.

pdfРешение № 1232 от 30.06.2011 136.92 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1233 от 30.06.2011 129.53 KB  относно: Вземане на решение за промяна на Решение № 1086 от 31 март 2011 година, Протокол № 53 на Общински съвет Стара Загора.

pdfРешение № 1234 от 30.06.2011 136.63 KB относно: Продажба на Поземлен имот 68850.514.145 - частна общинска собственост / УПИ IХ 1524 - общ. в кв. 44 „Васил Левски" – по ПУП на гр. Стара Загора /

pdfРешение № 1235 от 30.06.2011 135.51 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІобщ.,578 в кв. 59 по плана на с.Борилово,общ.Ст.загора.

pdfРешение № 1236 от 30.06.2011 141.32 KB относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху УПИ ІЖС, кв. 451а по плана на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1237 от 30.06.2011 134.96 KB  относно: Предложение за продължаване срока на договори за наем на обект общинска собственост находящ се на бул." Руски" № 27 по реда на §78, ал.2 от ЗОС

pdfРешение № 1238 от 30.06.2011 133.65 KB  относно: Предложение за изкупуване на имот находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Мусала"№ 97.

pdfРешение № 1239 от 30.06.2011 131.37 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект публична общинска собственост в с. Калояновец

pdfРешение № 1240 от 30.06.2011 190.41 KB относно: Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за учредяване на право на преминаване по чл.192, ал.3 от ЗУТ през ПИ №000569 с НТП - пасище, мера, публична общинска собственост и ПИ № 000568 – напоителен канал, публична общинска собственост до ПИ №066005, местност "Киселицата", землище на с.Хрищени, Община Стара Загора

pdfточка 32227.41 KB  относно: Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 16 ученически стола и 16 павилиона от общинското дружество "Ученическо хранене" ЕООД

pdfРешение № 1241 от 30.06.2011 129.14 KB относно: Прекратяване плащането на възнаграждения и осигурителни вноски на общински съветник. 

pdfРешение № 1242 от 26.01.2012 131.70 KB относно: Присъединяване на Община Стара Загора към Национално сдружение на общините – собственици на гори и земи от горския фонд на Република България – „ АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ"

pdfРешение № 1243 от 30.06.2011 132.47 KB относно: Мотивирано предложение на ОСЗ Стара Загора във връзка с постъпило искане от Георги Господинов Иванов , наследник на Найден Тотев Желев от с.Маджерито за възстановяване правото на собственост на имот № 037028

pdfРешение № 1244 от 30.06.2011 195.56 KB относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 1245 от 30.06.2011 133.78 KB относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

pdfточка 38200.23 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfточка 39198.94 KB относно: Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 1246 от 30.06.2011 140.06 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.155.15 по кадастралната карта в местността „Казоваса", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на „Ел Контрол" ЕООД гр.Стара Загора, представлявано от Нягол Стоянов Христов, ЕИК 123164262. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб (смесена за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Складова база за съхранение на кабели и ел.материали".

pdfРешение № 1247 от 30.06.2011 139.39 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на Плана за застрояване на поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.206.11 и 68850.206.52 по кадастралната карта, находящи се извън урбанизираните територии в местността „Герена", землище гр.Стара Загора – част от КПИИ – собственост на Станимир Пламенов Стойчев, Милен Иванов Милчев от гр.Стара Загора и Васил Тодоров Василев от гр.Раднево. С изменението на плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – средно свързано основно застрояване между ПИ № 68850.206.11 и ПИ № 68850.206.52
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „База за разкомплектоване и рециклиране на излезли от употреба МПС и ЕЕО, събиране, съхранение и търговия на черни и цветни метали и неметали, и плътна ограда".

pdfРешение № 1248 от 30.06.2011 137.96 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно кабелно ел.захранване на ОШ 8 и резервоар „Голиш висока зона"– за захранване на поземлени имоти с идентификационни № 68850.313.580 и № 68850.313.582 по кадастралната карта на землище гр.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти №№: 68850.313.562 – представляващ селскостопански, горски, ведомствен път–държавна частна собственост; 68850.313.580 и 68850.313.582 – представляващи водностопанско, хидромелиоративно съоръжение – държавна частна собственост; 68850.313.404 – представляващ иглолистна гора – държавна частна собственост; 68850.313.601 – представляващ друг вид недървопроизводителна горска площ – частна собственост на физическо лице.

pdfРешение № 1249 от 30.06.2011 140.57 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с кадастрални №№: 001022 и 001023 в землището на с.Хрищени, находящи се извън урбанизираните територии – собственост на „Корона М" ЕООД гр.Стара Загора, представлявано от Милен Господинов Петров, ЕИК 123564250 и Руси Павлов Павлов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свързано ниско основно застрояване между ПИ № 001022 и ПИ № 001023, за изграждане на обект: „Преустройство на съществуваща сграда в цех за карамелизиране на ядки" в поземлен имот с кадастрален № 001022, землище с.Хрищени.