Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 57 от 28.07.2011

Протокол № 57 от 28.07.2011

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешение № 1250 от 28.07.2011 130.02 KB относно: Приемане на Декларация относно Изопачаване на историческата действителност и обидни изказвания по адрес на Митрополит Методий Кусев от Председателя на „Шалом" Максим Бенвенисти.

pdfРешение № 1251 от 28.07.2011 130.31 KB относно: Приемане на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - първо четене.

pdfРешение № 1252 от 28.07.2011 132.53 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - второ четене.

pdfРешение № 1253 от 28.07.2011 370.46 KB  относно: Промяна в инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2011 година.

pdfРешение № 1254 от 28.07.2011 223.05 KB  относно: Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 16 ученически стола и 15 павилиона от общинското дружество "Ученическо хранене" ЕООД

pdfРешение № 1255 от 28.07.2011 131.84 KB  относно: Предоставяне безвъзмездно на общинското търговско дружество „Автосервиз на здравни заведения" ЕООД на специален товарен автомобил „ИВЕКО" МЛ120Е18

pdfРешение № 1256 от 28.07.2011 131.90 KB относно:  Безвъзмездно предоставяне на имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. «Столетов» 60, ет.1

pdfРешение № 1257 от 28.07.2011 134.09 KB  относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост. 

pdfРешение № 1258 от 28.07.2011 132.58 KB  относно: Поставяне монумент на православен кръст

pdfРешение № 1259 от 28.07.2011 139.10 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 43, „Голиш", гр. Стара Загора и обявяване на част от улица-тупик за частна общинска собственост 

pdfРешение № 1260 от 28.07.2011 332.32 KB относно: Удължаване срока на договорите, стопанисващи временни преместваеми съоръжения, находящи ce нa територията на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1261 от 28.07.2011 148.79 KB  относно: Промяна за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, , раздел втори ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
Приложение №8 „Цени на обекти над 20 кв.м., изградени по член 120 от ПП на ЗТСУ /отм./ в зависимост от зоната, в която попадат.

pdfРешение № 1262 от 28.07.2011 131.55 KB относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2011 год. 

pdfточка 14199.06 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1263 от 28.07.2011 138.29 KB  относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти публична общинска собственост „БЮФЕТ АРТИСТИ" и „БЮФЕТ ПУБЛИКА" представляващи част от сградата на Опера – Стара Загора.

pdfРешение № 1264 от 28.07.2011 135.70 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от обект публична общинска собственост в сградата на „Дом на инвалида" Стара Загора.

pdfРешение № 1265 от 28.07.2011 132.53 KB относно:  Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект публична общинска собственост в с. Змеево. 

pdfРешение № 1266 от 28.07.2011 174.67 KB относно:  Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2011 / 2012 г.

pdfРешение № 1267 от 28.07.2011 248.17 KB  относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2011/ 2012 година в Община Стара Загора

pdfРешение № 1268 от 28.07.2011 146.59 KB  относно: Промяна регулацията между УПИ VII3555 и УПИ V3554 в кв. 8301 по плана на гр. Стара Загора и доброволна делба между ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА и „ЕФИР" ЕООД

 
pdfРешение № 1269 от 28.07.2011 139.59 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 70202.501.277 (УПИ ІХ-277, кв.21 с.Сулица по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
 
pdfРешение № 1270 от 28.07.2011 139.58 KB  относно: Обявяване на УПИ ХVІІІ-298,магазин в кв.16 по плана на с.Колена за частна общинска собственост и продажба на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
 
pdfРешение № 1271 от 28.07.2011 134.66 KB относно: Прекратяване на съсобственост в имот № 001038 в землището на с. Преславен
 
pdfРешение № 1272 от 28.07.2011 143.16 KB  относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху УПИ ІІЖС и ПГ, кв. 48 по плана на гр. Стара Загора
 
pdfРешение № 1273 от 28.07.2011 138.30 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж към 2броя магазини в имот с идент.№ 68850.505.305 (УПИ І кв.186 по ПУП на гр.Стара Загора)
 
pdfРешение № 1274 от 28.07.2011 138.23 KB  относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. 37 по плана на с. Казанка, Община Стара Загора
 
pdfРешение № 1275 от 28.07.2011 135.50 KB  относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящи се в кв.2 по плана на с. Казанка, Община Стара Загора
 
pdfРешение № 1276 от 28.07.2011 140.66 KB  относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. 1 по плана на с. Елхово, Община Стара Загора
 
pdfРешение № 1277 от 28.07.2011 141.96 KB  относно: Продажба на гаражи - частна общинска собственост находящ се в гр. Стара Загора кв. „Три чучура – север" бл. № 62,гараж № 7 и гараж № 9
 
pdfРешение № 1278 от 28.07.2011 138.90 KB  относно: Продажба на гараж - частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора кв. „Три чучура – север" бл. № 63, гараж № 1
 
pdfРешение № 1279 от 28.07.2011 135.10 KB относно: Продажба на гараж - частна общинска собственост находящ се в гр. Стара Загора ул. „Августа Траяна „ № 52
 
pdfРешение № 1280 от 28.07.2011 153.00 KB  относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора
 
pdfРешение № 1281 от 28.07.2011 136.33 KB относно: Прекратяване на съсобственост в Имот № 254.92 Местност „Бойчо Бунар" землище Стара Загора
 
pdfРешение № 1282 от 28.07.2011 137.15 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в имот идент.№ 68850.501.795 (УПИ ІІІ12107 в кв.667"а"Железник по плана на гр.Ст.Загора)
 
pdfРешение № 1283 от 28.07.2011 138.40 KB  относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост: имот № 017009 и № 017012 в землището на с. Ново село, Община Стара Загора
 
pdfРешение № 1284 от 28.07.2011 135.59 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост имот № 088045 в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора
 
pdfРешение № 1285 от 28.07.2011 136.25 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост имот с идентификатор № 70202.142.1 в землището на с. Сулица, Община Стара Загора
 
pdfРешение № 1286 от 28.07.2011 135.67 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост имот № 000109 в землището на с. Руманя, Община Стара Загора

pdfРешение № 1287 от 28.07.2011 136.79 KB  относно:Продажба на имот – частна общинска собственост № 175023 в землището на с. Хрищени, Община Стара Загора 
 
pdfРешение № 1288 от 28.07.2011 137.29 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост - УПИ VIII, кв. 26 в с. Дълбоки, Община Стара Загора
 
pdfРешение № 1289 от 28.07.2011 138.54 KB  относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен №68850.503.297 (УПИ ІІ3297, кв.6801 по ПУП на гр.Ст.Загора) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
 
pdfРешение № 1290 от 28.07.2011 137.74 KB  относно: Продажба на Поземлен имот 68850.514.540 - частна общинска собственост (УПИ ХI 540 в кв. 43б по ПУП на гр. Стара Загора)
 
pdfРешение № 1291 от 28.07.2011 136.22 KB относно: Продажба чрез търг на превозни средства, собственост на Община Стара Загора
 
pdfРешение № 1292 от 28.07.2011 136.63 KB  относно: Кандидатстване по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2010 "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013
 
pdfРешение № 1293 от 28.07.2011 129.70 KB  относно: Допълване състава на Общински съвет по наркотични вещества, на база Решение на Общинския съвет по наркотични вещества
 
pdfРешение № 1294 от 26.01.2012 143.54 KB  относно: Съгласуване на актуализиран годишен план за 2011 година и актуализиран стратегически план за периода 2011 – 2013 година на звеното за „Вътрешен одит" при Община Стара Загора
 
pdfРешение № 1295 от 28.07.2011 128.04 KB  относно: Анализ за дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора за периода 1 януари 2011 г. – 30 юни 2011 г.
 
pdfточка 48201.51 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари-юни 2011г. 
 
pdfРешение № 1296 от 28.07.2011 322.22 KB  относно: Приемане на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - второ четене. 
 
pdfРешение № 1297 от 28.07.2011 141.59 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 61, кадастрален район 258 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Иван Георгиев Иванов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
pdfРешениe № 1298 от 28.07.2011 141.24 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – подземно положен кабел НН за захранване на обект: »Жилищни сгради» в поземлен имот с кадастрален № 009044 в местността "Балаклийски път", землище с.Лясково, собственост на Ангелина Банкова Митева, Желязко Димитров Димитров и Красимир Георгиев Динков – минаващо през поземлен имот с кадастрален № 000188 – представляващ полски път – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален № 505(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ) – представляващ полски път – общинска публична собственост.
 
pdfРешениe № 1299 от 28.07.2011 142.93 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 016037 в местността „Герена", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Калитиново, общ.Стара Загора – собственост на ЕТ„Слава – Радослав Христов", с.Жълтуша, общ.Ардино представлявано от Радослав Ангелов Христов, ЕИК 108025832. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 12м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно средно, за изграждане на обект: „Спомагателни сгради и съоръжения към оранжерии за производство на селскостопанска продукция".
 
pdfРешениe № 1300 от 28.07.2011 139.12 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 021012 в местността „Мустанска чешма", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Пряпарец – собственост на Господин Стоянов Чакалов от гр.София и Тодор Петров Тодоров от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищни сгради".
 
pdfРешениe № 1301 от 28.07.2011 139.80 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – от съществуваща въздушна мрежа НН с усукани проводници от ТП "Мелница" чрез продължаване на въздушната мрежа НН за захранване на обект: »Жилищни сгради» в поземлен имот с кадастрален № 021012 в местността "Мустанска чешма", землище с.Пряпорец, собственост на Тодор Петров Тодоров и Господин Стоянов Чакалов – минаваща въздушно над поземлени имоти с кадастрални №№: 000200 – представляващ полски път – общинска публична собственост и 000601 – път ІV клас – общинска публична собственост

pdfРешениe № 1302 от 28.07.2011 140.63 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване на поземлени имоти с № 033015 и № 033016 в местността „Баченик", находящи се извън урбанизираните територии в землището на с.Хрищени – собственост на Валери Здравков Граматиков и „Нели-Ник" ЕООД гр.Стара Загора, представлявано от Николай Стоянов Минев, гр.Стара Загора, ЕИК 123562704. С плана за застрояване в имотите се установява устройствена зона – Соб (смесена за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – над 12м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свързано средно за обекти: „Автокъщи за продажба на автомобили" 
 
pdfРешениe № 1303 от 28.07.2011 140.85 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 066018 в местността „Киселицата", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Хрищени, общ.Стара Загора – собственост на Калоян Ганчев Ганев от гр.Сливен и Георги Петров Петров от гр.Кърджали. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно ниско, за изграждане на обект: „Център за обслужване на автомобили".
 
pdfРешениe № 1304 от 28.07.2011 141.26 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на ново БКТП и ново кабелно отклонение от нов ЖР стълб във ВЕП 20 кV извод „Змейово" за захранване на обект: »Жилищна сграда» в поземлен имот № 067012 с идентификационен № 68850.67.12 в местността "Орта бозалък", землище гр.Стара Загора, собственост на Людмила Димитрова Койчева – минаващо през поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.64.6, 68850.63.872 и 68850.965 – представляващи полски пътища – общинска публична собственост и № 68850.67.12 – урбанизирана територия за жилищно строителство
 
pdfРешениe № 1305 от 28.07.2011 140.86 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 157061 и идентификационен № 68850.157.61 по кадастралната карта в местността „Казоваса", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на „АЛИАНС-ДН"ООД, гр.Казанлък представлявано от Диана Желева Кършакова, ЕИК 1240893122. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Складова база за промишлени стоки".
 
pdfРешениe № 1306 от 28.07.2011 138.33 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 46 в местността „По реката", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Лясково – собственост на Илиана Илиева Пенчева от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
pdfРешениe № 1307 от 28.07.2011 142.03 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 37, кадастрален район 213 по плана на новообразуваните имоти в местността „Хаджиолова кория"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Хрищени – собственост на Вълчо Иванов Вълчев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".