Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 59 от 20.09.2011

Протокол № 59 от 20.09.2011

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
pdfРешениe № 1310 от 20.09.2011 126.77 KB относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора"

pdfРешениe № 1311 от 20.09.2011 128.89 KB  относно: Присъждане на наградата „Стара Загора"

pdfРешениe № 1312 от 20.09.2011 150.13 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, раздел втори ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – второ четене
Приложение №8 „Цени на обекти над 20 кв.м., изградени по член 120 от ПП на ЗТСУ /отм./ в зависимост от зоната, в която попадат.

pdfРешениe № 1313 от 20.09.2011 132.24 KB  относно: Приемане на доработена „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 2011 - 2015 год."

pdfРешениe № 1314 от 20.09.2011 127.50 KB  относно: Отчет за дейността на Наблюдателната комисия за мандат 2007-2011 година.

pdfРешениe № 1315 от 20.09.2011 131.52 KB  относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл.6, съгласно решения №1065 и 1066 от Протокол № 52/17.02.2011г. на Общински съвет

pdfРешениe № 1316 от 20.09.2011 129.52 KB относно: Приемане на Общинска стратегия за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ в Община Стара Загора за периода 2012-2015 година.

pdfРешениe № 1317 от 20.09.2011 138.17 KB относно: Продажба на общински поземлен с идент.№ 70202.501.274(УПИ VІ274, кв. 21 по ПУП на с.Сулица общ Стара Загора) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешениe № 1318 от 20.09.2011 137.18 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имотVІІІ89 кв.47 по плана на с.Богомилово общ Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешениe № 1319 от 20.09.2011 137.25 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІ225 кв.13 по плана на с.Арнаутито общ.Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешениe № 1320 от 20.09.2011 152.95 KB  относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора

pdfРешениe № 1321 от 20.09.2011 144.17 KB  относно: Учредяване на допълнително право на строеж за пристройка към двуетажна жилищна сграда със сутерен за разширение на жилище и ОСД в имот с идент.№ 68850.512.665 (УПИ Хгонс кв.47"Лозенец" по ПУП на гр.Стара Загора)

pdfРешениe № 1322 от 20.09.2011 136.33 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в имот идент.№ 68970.502.91 (УПИ VІІІ91 в кв.19 по плана на с.Старозагорски бани общ.Ст.Загора)

pdfРешениe № 1323 от 20.09.2011 135.18 KB  относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Просвета" с. Козаревец върху имот - общинска собственост

pdfРешениe № 1324 от 20.09.2011 137.43 KB  относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект публична общинска собственост „Кафе аперитив" находящ се на бул."Руски" № 27 гр. Стара Загора.

pdfРешениe № 1325 от 20.09.2011 133.07 KB относно: Поставяне на монументално-декоративен елемент със закрепена на него възпоменателна плоча във връзка с предстоящите чествания на закритите 8-ма пехотна Тунджанска дивизия, а по-късно и 2-ра мотострелкова дивизия и подразделенията й.

pdfРешениe № 1326 от 20.09.2011 134.58 KB  относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство.

pdfРешениe № 1327 от 20.09.2011 138.62 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 044001 в местността „Орлов връх", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Ново село – собственост на Лидия Желязкова Николова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешениe № 1328 от 20.09.2011 138.91 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.114.32 по кадастралната карта в местността „Апти тарла", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на „Диамант 6" ЕООД гр.Раднево, представлявано от Васил Тодоров Василев, ЕИК 123638753. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб (смесена за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Търговско складова база за промишлени стоки".

pdfРешениe № 1329 от 20.09.2011 138.80 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.114.33 по кадастралната карта в местността „Апти тарла", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на „Диамант 6" ЕООД гр.Раднево, представлявано от Васил Тодоров Василев, ЕИК 123638753. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб (смесена за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Търговско складова база за промишлени стоки".

pdfРешениe № 1330 от 20.09.2011 144.27 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на разпределителен газопровод – І вариант – за «Месопреработвателно предприятие – КЕН» и други консуматори в индустриална и складова зона «Голиш» – западна част – на територията на гр. Стара Загора и газопроводни отклонения до консуматори в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора: 1.До ПИ № 037030 – собственост на ЕТ «Минка Генова»; 2.До ПИ № 037031 – собственост на «Космополис» ООД; 3.До ПИ № 037018 – собственост на «Фулда – България» ООД, преминаващи през поземлени имоти в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора – с номера № 000592, № 000599, № 000601, № 000602, № 000919, № 000921 – представляващи полски пътища (общинска публична собственост); № 000920 – представляващ ведомствен път (общинска публична собственост); № 000594, № 000596, № 000611 – представляващи канали (общинска публична собственост); № 000590 – представляващ дере (общинска публична собственост) и № 000552 – представляващ път І клас (държавна публична собственост, за който при подаване на заявление за съгласуване и одобряване на технически проект е необходимо да се представи заповед по чл.193, ал.4 от ЗУТ съгласно предварително съгласие на Областен управител № 70-00-933/ 16.06.2011 год.)