Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 15 от 25.10.2012

Решения от Протокол № 15 от 25.10.2012

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейлpdfРешение № 431 от 25.10.2012 129.13 KB относно: Приемане на Наредба за управлението на горските територии, собственост на Община Стара Загора – първо четене
 
pdfРешение № 432 от 25.10.2012 133.75 KB относно: Даване съгласие за създаване на доброволно формирование за  предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и  извънредни ситуации на територията на община Стара Загора
 
pdfРешение № 433 от 25.10.2012 128.70 KB относно: Обявяване на конкурс за възлагане на превозите по  автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Стара Загора.
 
pdfРешение № 434 от 25.10.2012 137.54 KB относно: Възлагане на обществена услуга за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота  на Община Стара Загора
 
pdfРешение № 435 от 25.10.2012 133.22 KB относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на проект за  Наредба  за  отличията и наградите на Община Стара Загора

pdfРешение № 436 от 25.10.2012 129.77 KB относно: Присъждане на награда „Икар“
   
pdfРешение № 437 от 25.10.2012 137.20 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2012-2013г.

pdfРешение № 438 от 25.10.2012 140.70 KB относно: Поемане на задължение до 9 883 371,97 лева (девет милиона осемстотин осемдесет и три хиляди триста седемдесет и един лева и деветдесет и седем стотинки) по ОПОС за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“ и упълномощаване Кмета на Община Стара Загора да подпише запис на заповед в същия размер.

pdfРешение № 439 от 25.10.2012 140.48 KB относно: Предоставяне на имот – общинска собственост, за създаване на Център за кариерно ориентиране в гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 440 от 25.10.2012 133.56 KB относно: Предоставяне на помещение, частна общинска собственост, за офис на АРИР – Стара Загора
 
pdfРешение № 441 от 25.10.2012 132.94 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, насрочено на 07.11.2012г.
 
pdfРешение № 442 от 25.10.2012 129.54 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД, насрочено на 12.11.2012 г.

pdfРешение № 443 от 25.10.2012 126.09 KB относно: Представяне на Програма за управление на Община Стара Загора за мандат 2011-2015.
 
pdfРешение № 444 от 25.10.2012 138.48 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІІІобщ., кв. 6 по плана на с. Казанка, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
 
pdfРешение № 445 от 25.10.2012 134.82 KB относно: Проект за подробен устройствен план - План за регулация и  застрояване за територията на кв.”Железник”, гр. Стара Загора, обхващащ квартали: №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737  по плана на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 446 от 25.10.2012 135.26 KB относно: Разрешение за изработване на схема за трасе на ел. кабел за обект” Присъединяване към ел. мрежа от Напорен резервоар Средна зона – нов до трафопост при Главен разпределителен водоем 11 000 куб.м. на водоснабдителната система на гр. Стара Загора на основание чл.124, ал.3 във връзка с чл.119, ал.1 от ЗУТ.”                                                             
 
pdfРешение № 447 от 25.10.2012 131.64 KB относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
 
pdfРешение № 448 от 25.10.2012 153.30 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 7, гр. Стара Загора  и обявяване на  част от улица с ОТ 58-59 за частна общинска собственост

pdfРешение № 449 от 25.10.2012 140.21 KB относно: Промяна на границите на новообразувани имоти № 250.11 и № 250.9503 в местност „Бойчо бунар”, землище гр. Стара Загора и обявяване на част от имот № 250.9503 за частна общинска собственост
 
pdfРешение № 450 от 25.10.2012 140.52 KB относно: Промяна на границите на новообразувани имоти № 250.14, № 250.15, № 250.16 и № 250.9501 в местност „Бойчо бунар”, землище гр. Стара Загора,за частна общинска собственост
 
pdfРешение № 451 от 25.10.2012 138.63 KB относно:  Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІХ81, кв.19 по плана на с.Арнаутито, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
 
pdfРешение № 452 от 25.10.2012 134.30 KB относно: Промяна предназначението на част от полски път с № 000113,  землище с. Малка Верея, община Стара Загора
 
pdfРешение № 453 от 25.10.2012 135.26 KB относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на полски път с № 000163,  землище с. Малко Кадиево, община Стара Загора и обявяването му за частна общинска собственост
 
pdfРешение № 454 от 25.10.2012 137.66 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, на Народно читалище ”Просвета 1898” – с. Сладък кладенец,  Община Стара Загора
 
pdfРешение № 455 от 25.10.2012 138.16 KB относно: Участие на община Стара Загора в партньорство с общините Бургас, Варна и Плавен в проект за закупуване на подвижен състав на „Тролейбусни превози” ЕООД по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.
 
pdfРешение № 456 от 25.10.2012 138.46 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 048033, 048118, 048119, 048120, 048121, 048122, 048123, 048124, 048125, 048126, 048127, 048128 и 048129, намиращи се в местност „Алваджи кайнак” от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, с обща дължина около 413 м - за нуждите на  Диан Бонев Господинов.

pdfРешение № 457 от 25.10.2012 137.41 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 16 от местност „Орта бозалък”, извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Райчо Петров Куков и Зорница Минчева Янева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
 
pdfРешение № 458 от 25.10.2012 140.62 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.130.15 от местността „Хаджиибрямов кладенец” – извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Светозар Георгиев Стойков. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н < 10.00м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: ”Складове за селскостопанска продукция и работилница за селскостопанска техника”.
 
pdfРешение № 459 от 25.10.2012 139.03 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 171.273 от местност „Керезлика”, извън урбанизираните територии в землището на с. Сулица, община Стара Загора, собственост на Вяра Димчева Тодорова, Бонка Димова Рачева, Радостина Димова Рачева и Анка Любенова Димова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
 
pdfРешение № 460 от 25.10.2012 136.99 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 175 от местност „Найденови пръти”, извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора, собственост на Константин Николаев Косев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
 
pdfРешение № 461 от 25.10.2012 137.66 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 206.145 от местност „Абаджийска чешма”, извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на Мария Димитрова Райчева и Даниел Христов Райчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищно строителство”.
 
pdfРешение № 462 от 25.10.2012 134.20 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.304.712 от местност „Карасиврия”, в землището на гр. Стара Загора, през полски път с идентификационен № 68850.304.9507 – собственост на община  Стара Загора
 
pdfРешение № 463 от 25.10.2012 140.97 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 016035 от местността „Герена, извън урбанизираните територии в землището на с. Калитиново – собственост на Наим Мехмедов Хаджиюсеинов. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н < 10 м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: „Склад и сушилня за тютюн”.
 
pdfРешение № 464 от 25.10.2012 139.43 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 017095, местност „Стамболов хан”, извън урбанизираните територии в землището на с. Ново село – собственост на Недялка Ганева Ганева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
 
pdfРешение № 465 от 25.10.2012 142.16 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификационен номер № 68850.4.821 - горска територия извън регулационните граници, в землището на гр. Стара Загора – част от комплексен проект за инвестиционна инициатива – собственост на ЕТ „Червенкондев – Тодор Атанасов” – гр. Сливен. С плана за застрояване в имота се установява смесена обслужващо – производствена устройствена зона – Сти (обекти и съоръжения на техническата инфраструктура) – с голяма височина на застрояване (Н < 30м) – свободно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 26%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 0,8 ; минимална озеленена площ – 50%.
Подробният устройствен план е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Мобилен радио-телевизионен ретранслатор” в поземлен имот с идентификатор 68850.4.821 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 466 от 25.10.2012 141.51 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.161.2, местност „Берекет могила”, извън урбанизираните територии на гр. Стара Загора – собственост на Мирела Живкова Георгиева и Атанас Мийков Георгиев. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – със средна височина на застрояване (Н < 15м) свободно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: „Цех за производство и складови дейности”.
 
pdfРешение № 467 от 25.10.2012 138.35 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.209.25 от местността „Джелата” – извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на „Данипет комерс“ ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно високо застрояване (Н над 15.00м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: „Автомивка и складова база за промишлени стоки”.
 
pdfРешение № 468 от 25.10.2012 138.19 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.532.1977 от кадастралната карта, извън регулационните граници на гр. Стара Загора – собственост на „ГРУПМЕЛ“ ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – със средна височина на застрояване (Н < 15м) свободно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%.
 
pdfРешение № 469 от 25.10.2012 137.83 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификационни №№ 70202.7.2; 70202.7.4, местност „Баните”, извън урбанизираните територии в землището на с. Сулица, община Стара Загора, собственост на Георги Илиев Илиев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм /за жилищни нужди/, свободно ниско застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%.
 
pdfРешение № 470 от 25.10.2012 138.08 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000372, 000373, 000374, 000375, 000376, 000377 и 000378 в местност „Шумата” в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 389 м., за нуждите на Диан Бонев Господинов и Динко Стоянов Динев.
 
pdfРешение № 471 от 25.10.2012 138.11 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 084074, 085016, 085017 и 085018, местност „Габрова кория” от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, с обща дължина от 67 м - за нуждите на Еленка Илиева Тончева, Господин Георгиев Стоянов, Пламена Кирилова Аврамова и СД „РУДИН–ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ”.
 
pdfРешение № 472 от 25.10.2012 135.98 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 036040, местност „Свракая - кладенеца”, землище с. Борилово, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 131 м., за нуждите на Мариана Иванова Димитрова.
 
pdfРешение № 473 от 25.10.2012 137.66 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 036040, местност „Свракая - кладенеца”, от КВС на землище с. Борилово, община Стара Загора, собственост на Мариана Иванова Димитрова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
 
pdfРешение № 474 от 25.10.2012 137.88 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 304.712 от местност „Карасиврия”, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Васил Йосифов Бекяров. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н < 7м) – свободно, ниско застрояване – със предложените в плана за застрояване нормативи: максимална плътност на застрояване – до 30%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,6 ; минимална озеленена площ – 70% – за изграждане на обект: „Вилно селище от затворен тип”.