Решения от Протокол № 16 от 29.11.2012

ПечатpdfРешение № 475 от 29.11.2012 129.04 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на територията на Община Стара Загора- първо четене. 
 
pdfРешение № 476 от 29.11.2012 127.24 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене. 
 
pdfРешение № 477 от 29.11.2012 127.98 KB относно: Изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора- първо четене. 
 
pdfРешение № 478 от 29.11.2012 130.53 KB относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия-гр. Стара Загора – първо четене. 
 
pdfРешение № 479 от 29.11.2012 131.56 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2012г. 
 
pdfРешение № 480 от 29.11.2012 137.70 KB относно: Промяна в разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи през 2012 година. 
 
pdfРешение № 481 от 29.11.2012 136.72 KB относно: Изменение на Решение № 353 от Протокол 12/26.07.2012 г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен  и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора. 
 
pdfРешение № 482 от 29.11.2012 132.87 KB относно: Даване съгласие на Община Стара Загора да придобие акции от новата емисия при увеличаването на капитала на „Общинска банка“ АД 
 
pdfРешение № 483 от 29.11.2012 137.03 KB относно: Предоставяне на колективна награда на Районен център по трансфузионна хематология Стара Загора. 
 
pdfРешение № 484 от 29.11.2012 135.00 KB относно: Придобиване на имот, собственост на Министерството на отбраната. 
 
pdfРешение № 485 от 29.11.2012 141.71 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора в партньорство с общините Бургас, Варна и Плевен в съвместно проектно предложение „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете  Бургас, Варна, Стара Загора и  Плевен” за  доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на община Бургас, община Варна, община Плевен  и община Стара Загора, което да бъде предложено за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. ” и одобряване на  проект на споразумение за партньорство.
  
pdfРешение № 486 от 29.11.2012 127.35 KB относно: Планирането на защита при бедствия на общинско ниво. 
 
pdfРешение № 487 от 29.11.2012 138.85 KB относно: Дарение на УПИ IV63 кв. 23, гр. Стара Загора на Старозагорска Митрополия. 
 
pdfРешение № 488 от 29.11.2012 132.49 KB относно: Даване съгласие на „ Комплексен онкологичен център „ ЕООД за брак на медицинска апаратура 
 
pdfРешение № 489 от 29.11.2012499.52 KB относно: Програма за Развитие на образователната система в Община Стара Загора за периода 2011- 2015 г. 
 
pdfРешение № 490 от 29.11.2012 295.54 KB относно: Приемане на Общинска програма за образователна  интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2012/2013 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от  етническите малцинства 
 
pdfРешение № 491 от 29.11.2012 143.37 KB относно: Предоставяне  на имот – частна общинска собственост на Българо-френското дружество Алианс Франсез – Стара Загора 
 
pdfРешение № 492 от 29.11.2012 140.00 KB относно: Предоставяне  на имот – частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ 
 
pdfРешение № 493 от 29.11.2012 139.69 KB относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения за нуждите на Сдружение „Самаряни” – Стара Загора 
 
pdfРешение № 494 от 29.11.2012 130.73 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база на лицензирани спортни клубове. 
 
pdfРешение № 495 от 29.11.2012 137.52 KB относно: Предоставяне на общински имот- УПИ XXIV9549 , за спорт и рекреация в кв.28 по плана на с. Богомилово на СНЦ „ СК Ракета“ с. Богомилово. 
 
pdfРешение № 496 от 29.11.2012 133.62 KB относно: Вземане на решение на Общински съвет Стара Загора удостоверяващо, че дейностите по проект“ Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Борилово, Община Стара Загора по мярка 226 по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие. 
 
pdfРешение № 497 от 29.11.2012 132.64 KB относно: Изменение плана на новообразуваните имоти на местност „ Язовира“,землище с. Колена, общ. Стара Загора за имоти ПИ № 300.57, ПИ 300,61, ПИ 300.130, ПИ 300.148, ПИ 300.62, ПИ 300.9523, одобрен със Заповед № 768/ 08.07.2005г. на Областен управител на област Стара Загора. 
 
pdfРешение № 498 от 29.11.2012 138.33 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІІІ70, кв.12 по плана на с.Могила, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж 
 
pdfРешение № 499 от 29.11.2012 137.05 KB относно: Прекратяване на съсобственост в имот № 256.19,  землище гр.Стара Загора 
 
pdfРешение № 500 от 29.11.2012 138.33 KB относно: Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 133.23, землище с.Богомиливо, общ.Стара Загора 
 
pdfРешение № 501 от 29.11.2012 152.95 KB относно: Доброволна делба на Новообразувани имоти № 304.265 и № 304.262,  землище гр. Стара Загора 
 
pdfРешение № 502 от 29.11.2012 134.13 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв.9, с. Пряпорец, община Стара Загора и обявяване на част от улица – тупик с ОТ 10-69 за частна общинска собственост 
 
pdfРешение № 503 от 29.11.2012 140.65 KB относно: Продажба чрез търг на стоманобетонни гаражни клетки 
 
pdfРешение № 504 от 29.11.2012 140.04 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД в УПI3324,кв.2921,по ПУП на гр. Стара Загора 
 
pdfРешение № 505 от 29.11.2012 152.24 KB относно: Доброволна делба на Урегулирани поземлени имоти в кв. 16а по ПУП на с. Малка Верея 
 
pdfРешение № 506 от 29.11.2012 144.70 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, находящ се в УПИ VІ за държ. жил.стр. кв.35 с. Дълбоки, община Стара Загора / бивша аптека/,  по реда на ЗПСК. 
 
pdfРешение № 507 от 29.11.2012 145.15 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели – пл.№265, находящ се в УПИ ІІІ кв.12 с. Хан Аспарухово, община Стара Загора /бивш битов комбинат/, по реда на ЗПСК. 
 
pdfРешение № 508 от 29.11.2012 144.45 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ XVIIобщ, в кв.28, с. Горно Ботево, община Стара Загора, по реда на ЗПСК. 
 
pdfРешение № 509 от 29.11.2012 133.29 KB относно: Изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора- второ четене. 
 
pdfРешение № 510 от 29.11.2012 137.98 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план- Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: Външно ел. захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.532.29 „ Стопански двор“, находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – с дължина на кабела от 27м., за нуждите на Димитринка Бонева Генова 
 
pdfРешение № 511 от 29.11.2012 136.82 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план- план за застрояване на поземлен имот № 210.67, извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост  на Жана Христова Иванова и Иван Пейчев Иванов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона- Жм- с малка височина за застрояване ( Н< 10м)- свободно ниско, основно застрояване- със следните нормативи : максимална плътност на застрояване – до 50%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% 
 
pdfРешение № 512 от 29.11.2012 138.81 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план- план за застрояване на поземлен имот № 210.83, извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на Иван Ганчев Белчев и Божена- Анна Белчева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм- с малка височина на застрояване застрояване ( Н< 10м)- свободно ниско, основно застрояване- със следните нормативи : максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% за изграждане на жилищна сграда. 
 
pdfРешение № 513 от 29.11.2012 140.49 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план- план за застрояване на поземлен имот с идентификационен  № 68850.308.492 находящ се извън урбанизираните територии  в землището на гр.  Стара Загора, собственост на „БГ ТОМИ“ ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм- с малка височина на застрояване застрояване ( Н< 10м)- свободно ниско, основно застрояване- със следните нормативи : максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% 
 
pdfРешение № 514 от 29.11.2012 137.70 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 086006 от землището на с. Хрищени, собственост на Радка Запрянова Колева. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соп (смесена за общественообслужващи и производствени дейности), свободно ниско застрояване - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект: „Автосервиз за товарни и леки автомобили и складова база”. 
 
pdfРешение № 515 от 29.11.2012 137.97 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 027020, извън урбанизираните територии в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора, собственост на Иван Дедов Иванов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”. 
 
pdfРешение № 516 от 29.11.2012 135.76 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 027020, землище с. Пряпорец, община Стара Загора, с обща дължина на кабела от 102 м. - за нуждите на „ЕВН България Електроразпределение и Иван Дедов Иванов.

pdfРешение № 517 от 29.11.2012 137.95 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 085071, намиращ се извън урбанизираните територии в землището на с. Змейово, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 30 м., за нуждите на Петьо Найденов Бъчваров. 

pdfРешение № 518 от 29.11.2012 137.34 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 086006, намиращ се извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 255 м.,  за нуждите на Радка Колева Запрянова. 

pdfРешение № 519 от 29.11.2012 138.90 KB относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Външна канализация за поземлени имоти №№ 099013, 099014, 099015, 099016, 099017, 099018, 099019, 099020, 099021, 099022, 099023, 099024, 099025, 099026, 099027, 099028, 099029, 099030, 099031, 099032, 099033 и 099034 от КВС на землище с. Малка Верея” – с обща дължина от 680 м, за нуждите на Иван Димов Чакалов, Николай Иванов Андонов, Диан Бонев Господинов Мирослава Господинова Стръмска и Иван Андонов Иванов.

  
pdfРешение № 520 от 29.11.2012 134.50 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.212.10 в землището на гр. Стара Загора, през местен път с ид. № 68850.304.9507; селскостопански, горски, ведомствени пътища с ид. №№ 68850..212.137, 68850.211.700 - собственост на община  Стара Загора. 
 
pdfРешение № 521 от 29.11.2012 139.33 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 257.452 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Стара Загора- собственост на Милен Койчев Михайлов. С плана на застрояване в имота се установява вилна устройствена зона- Ов, с малка височина на застрояване малка височина на застрояване (Н < 7м) – свободно, ниско застрояване – със предложение в плана за застрояване нормативи: максимална плътност на застрояване – до 30%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 0.6; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Вилна  сграда“.