Решения от Протокол № 17 от 20.12.2012

ПечатpdfРешение № 522 от 20.12.2012  140.44 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижими имоти-общинска собственост – първо четене. 
 
pdfРешение № 523 от 20.12.2012 157.15 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места  на Община Стара Загора – второ четене. 
 
pdfРешение № 524 от 20.12.2012 220.33 KB относно: Приемане на Наредба за управлението на горските територии собственост на Община Стара Загора – второ четене 
 
pdfРешение № 525 от 20.12.2012 145.68 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществен ред на територията на община Стара Загора - второ четене. 
 
pdfРешение № 526 от 20.12.2012 171.14 KB относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – гр. Стара Загора – второ четене. 
 
pdfРешение № 527 от 20.12.2012 133.78 KB относно: Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2012 година. 
 
pdfРешение № 528 от 20.12.2012 132.09 KB относно: 1.Одобряване на план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата през 2013г.
2. Определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2013г. 
 
pdfРешение № 529 от 20.12.2012 156.82 KB относно: Поемане да дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция Централен общински пазар. 
 
pdfРешение № 530 от 20.12.2012 152.79 KB относно: Замяна на имот – частна общинска собственост с имот – държавна собственост. 
 
pdfРешение № 531 от 20.12.2012 231.45 KB относно: Откриване на процедура за пряко възлагане на интегрираната обществена услуга превоз на пътници чрез тролейбусен транспорт на територията на град Стара Загора на вътрешен оператор по смисъла на Наредба № 2 от 15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Регламент ЕО № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 год. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1 191/69 и (ЕИО) № 1 107/70 на Съвета
 
pdfРешение № 532 от 20.12.2012 255.05 KB относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“ по Оперативна програма „Регионално развитие”(2007-2011).
  
pdfРешение № 533 от 20.12.2012 210.98 KB относно: Изваждане на дълготраен материален актив от активите на „Мересев” ЕООД 
 
pdfРешение № 534 от 20.12.2012 209.42 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора  за управление за срок от три години на управителя на „Диагностично-консултативен център –І” ЕООД 
 
pdfРешение № 535 от 20.12.2012 133.00 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управленение за срок от три години на управителя  на „Медицински център – І” ЕООД 
 
pdfРешение № 536 от 20.12.2012 603.30 KB относно: План за действие на Община Стара Загора в изпълнение на областна стратегия за интегриране на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация. 
 
pdfРешение № 537 от 20.12.2012 223.03 KB относно: Приемане на декларация за достъп до спорт в Община Стара Загора 
 
pdfРешение № 538 от 20.12.2012 138.81 KB относно: Промяна на маршрута на движение на автобусни линии от общинската транспортна схема.
 
pdfРешение № 539 от 20.12.2012 137.78 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж за пристройка към съществуващ гараж в имот с идент.№ 68850.514.489 (УПИ І489,за групово жил.стр-во, кв.27 по ПУП на гр.Стара Загора) 
 
pdfРешение № 540 от 20.12.2012 136.23 KB относно: Учредяване на право на строеж за пристройка към Магазин за промишлени стоки в имот с идент.№ 68850.515.543 (УПИ ІІкжс и пг кв.34 по ПУП на гр.Стара Загора)
  
pdfРешение № 541 от 20.12.2012 143.73 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХІХ- 409, в кв. 18 с. Арнаутито, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК. 
 
pdfРешение № 542 от 20.12.2012 144.05 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526, кв. “Железник” в гр.Стара Загора, по реда на ЗПСК 
 
pdfРешение № 543 от 20.12.2012 144.74 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807, кв. 653 - “Железник” в гр.Стара Загора /бивша парова централа/, по реда на ЗПСК. 
 
pdfРешение № 544 от 20.12.2012 146.64 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХVІI магазин, заведение за общ. хранене, кв. 29, с. Самуилово, община Стара Загора /бивш магазин и пивница/, по реда на ЗПСК. 
 
pdfРешение № 545 от 20.12.2012 144.69 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VІІ-детска градина в кв.19 с. Пшеничево, община Стара Загора /бивша ЦДГ №49/, по реда на ЗПСК. 
 
pdfРешение № 546 от 20.12.2012 218.65 KB  относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ІІІ –баня, в кв.34, с. Горно Ботево, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК 
 
pdfРешение № 547 от 20.12.2012 140.69 KB относно: Отдаване под аренда на имоти-частна общинска собственост в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора 
 
pdfРешение № 548 от 20.12.2012 133.85 KB относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти с №№: 040031 с площ 272,422 дка., АОС №.10348/10.05.2012г. и 000351 с площ 72,462 дка, АОС № 08417/21.06.2010г. и двата  с  НТП „пасище,мера”, находящи се в землището на с. Преславен, Община Стара Загора. 
 
pdfРешение № 549 от 20.12.2012 134.26 KB относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти: ПИ № 079008, площ 2 452 кв.м. и с АОС №10936/28.11.2012г. и ПИ № 079007, площ 9 896 кв.м. и с АОС №10937/28.11.2012г. двата с НТП  „Пасище, мера” находящи се в землището на село Загоре. 
 
pdfРешение № 550 от 20.12.2012 142.62 KB относно: Определяне на зони на населените места на територията на община Стара Загора 
 
pdfРешение № 551 от 20.12.2012 138.04 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 258.341 от плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Стара Загора – собственост на Стоян Колев Иванов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно ниско застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 0,8 ; минимална озеленена площ – 60% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
 
pdfРешение № 552 от 20.12.2012 139.38 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 001004„Стопански двор,  землище с. Еленино, община Стара Загора, собственост на ЕТ“ЗААРА-Янчо Иванов“. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н < 12 м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: „Навес за селскостопанска техника”. 
 
pdfРешение № 553 от 20.12.2012 141.63 KB относно: 1.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.48.37, землище гр. Стара Загора, собственост на „ЕЛИНОЙС 2000“ ЕООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соп (смесена за  общественообслужващи и производствени дейности), свободно средно застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,0; минимална озеленена площ – 25% за изграждане на обект „Складова база за строителен инвентар“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за имот с идентификатор 68850.48.37 в землището на гр. Стара Загора, с дължина на кабела от 217м.,  за нуждите на „ЕЛИНОЙС 2000“ ЕООД. 
 
pdfРешение № 554 от 20.12.2012 140.13 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 100017„Стопански двор$, в землището на с. Козаревец, община Стара Загора, собственост на ЕТ“АГРОГАРД-Георги Недев“. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н < 12 м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: „Навес за селскостопанска техника”. 
 
pdfРешение № 555 от 20.12.2012 142.06 KB относно: 1.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 178005 от  землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на Миньо Иванов Топалов. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соб (смесена за  общественообслужващи дейности), свободно ниско застрояване, с височина до 10 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект „Складова база за строителни материали“.
2.Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 178005 в землището на с. Хрищени, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 124 м.,  за нуждите на Миньо Иванов Топалов. 
 
pdfРешение № 556 от 20.12.2012 137.82 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура: 1. Изграждане на тръбна мрежа за кабел 20КV в ПИ № 000111, ПИ № 099013, ПИ № 097002 и ПИ № 099018 от землището на с. Малка Верея; 2. Изместване на ВЕП 20КV в ПИ № 000111, ПИ № 099013 и ПИ № 097002; 3. Трасе на кабели 1 кV в землището на с. Малка Верея - за нуждите на Иван Димов Чакалов, Васил Николаев Станчев, Диан Бонев Господинов и Галина Иванова Младенова. 
 
pdfРешение № 557 от 20.12.2012 131.67 KB относно: Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за обект: „Трасе на пътна връзка с общински път за с. Калитиново за поземлен имот с идентификатор 77476.507.163, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора“, през пасище, мера № 0.156, землище с. Хрищени, общинска публична собственост.
 
pdfРешение № 558 от 20.12.2012 134.64 KB относно: Съгласие за допускане изработването на ПУП- изменение на Плана за регулация за улица с о.т. 142  - о.т.144 – о.т.145- о.т.146 по регулационния план на гр. Стара Загора

pdfРешение № 559 от 20.12.2012 134.30 KB относно: Предварително съгласие за учредяване право на преминаване през УПИ XIII-5606, кв. 273 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.510.5606 от кадастралната карта на град Стара Загора- частна общинска собственост за осигуряване на достъп до УПИ XXIV 5627, кв. 273 по плана на град Стара Загора, представляващ имот с идентификатор 68850.510.5627 от кадастралната карта на град Стара Загора.

 
pdfРешение № 560 от 20.12.2012 143.23 KB относно: 1.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 071042 в землището на с. Загоре, община Стара Загора, собственост на „СИЙ РОУД“ ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соп (смесена за  общественообслужващи  и производствени дейности), свободно средно застрояване, с височина до 15 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект „Бензиностанция, газстанция, метанстанция, заведение за хранене, покрит пазар, мотел, паркинги и озеленяване“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 071042 в землището на с. Загоре, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 389 м.,  за нуждите на „СИЙ РОУД“ ООД. 

pdfРешение № 561 от 20.12.2012 131.12 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Теодорина Иванова Иванова от Стара Загора