Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 18 от 31.01.2013

Решения от Протокол № 18 от 31.01.2013

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешение № 562 от 31.01.2013  142.48 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижими имоти -общинска собственост – второ четене. 
 
pdfРешение № 563 от 31.01.2013  519.41 KB относно: Определяне на условия и ред за сключване на договор за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Община Стара Загора. 
 
pdfРешение № 564 от 31.01.2013  134.96 KB относно: Въвеждане на предварително третиране чрез сепариране на смесените битови отпадъци на Община Стара Загора. 
 
pdfРешение № 565 от 31.01.2013  139.47 KB относно: Разрешение за изработване на проект за актуализация на Общия устройствен план на град Стара Загора в  частта му за парк „ Бедечка“ при граници юг ул. „Августа Траяна“, на север алеята към  предприятие „ Труд“, запад ул.. „ Иван Вазов“, изток ул. „Хан Тервел“.
  
pdfРешение № 566 от 31.01.2013  156.96 KB относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за съфинансиране на проекти по фонд“ Козлодуй“ 
 относно:
pdfРешение № 567 от 31.01.2013  135.68 KB относно: Дарение на УПИ ІV63, кв. 23, гр. Стара Загора на Старозагорската Митрополия 
 
pdfРешение № 568 от 31.01.2013  404.74 KB относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 год.
 
pdfРешение № 569 от 31.01.2013  275.17 KB относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2013 г. 

pdfРешение № 570 от 31.01.2013181.71 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 39, „Голиш”, гр. Стара Загора  и обявяване на  част от улица с о.т. 162-163 за частна общинска собственост 

pdfРешение № 571 от 31.01.2013 134.67 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І183, кв. 103 по плана на с.Дълбоки 
 
pdfРешение № 572 от 31.01.2013 138.64 KB относно: Учредяване на право на строеж за гараж в имот с идент.№ 68850.519.100 (УПИ ХVІІІ515 кв.426 по ПУП на гр.Стара Загора) 
 
pdfРешение № 573 от 31.01.2013 139.09 KB относно: Учредяване на право на строеж  в имот с идент.№ 68850.513.369( УПИ ІІІ 254 в кв.217 по плана на гр.Стара Загора) 
 
pdfРешение № 574 от 31.01.2013 143.20 KB относно: Прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на поземлени имоти в кв. 524 по плана на гр. Стара Загора

pdfРешение № 575 от 31.01.2013 136.44 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на обект за стопанска дейност УПИ I299,кв. 150, по ПУП на гр. Стара Загора 
 
pdfРешение № 576 от 31.01.2013 133.44 KB относно: Отмяна на точка 3 от Решение 538 /20.12.2012 г. за промяна на маршрута на линия № 8 от Общинската транспортна схема. 
 
pdfРешение № 577 от 31.01.2013 138.60 KB относно: Преобразуване на общинско Спортно училище „Тодор Каблешков”, град Стара Загора, община Стара Загора,  в държавно Спортно училище.

pdfРешение № 578 от 31.01.2013 136.46 KB относно: Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Проект“ Красива България“ към МТСП по Мярка 02-02“ Спешно подпомагане на социални домове“ с обект“ Ремонт на Дом за възрастни хора с психични разстройства, с. Лясково, община Стара Загора“, с цел подобряване на материалната база и условията на живот на потребителите и създаване на трудова заетост на безработни лица.
  
pdfРешение № 579 от 31.01.2013 134.76 KB относно: Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства  по Проект „Красива България“ към МТСП по Мярка 02-01“Социални услуги от резидентен тип“ с обект: „ Център за временно настаняване- преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ I здравен комплекс, кв. 524 гр. Стара Загора“, с цел предоставяне на социална услуга и създаване на трудова заетост на безработни лица.
  
pdfРешение № 580 от 31.01.2013 130.43 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет  Стара Загора за периода юли - декември 2012 г.

pdfРешение № 581 от 31.01.2013 132.42 KB относно: Преразглеждане  на Решение 548 от Протокол №17/20.12.2012г., върнато за ново разглеждане от Областния управител на гр.Стара Загора.

pdfРешение № 582 от 31.01.2013 140.59 KB относно: Промяна на предложени  зони за въздействие, съставна част от  разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ по проект «Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора» по договор BG161PO001/1.4-07/2010/005, приети с решение № 383 от 27.09.2012г. на Общински Съвет Стара Загора 
 
pdfРешение № 583 от 31.01.2013 209.26 KB относно: Предприемане на действия за предотвратяване възникване на болести и вредители и похабяването на дървесината, вследствие от възникнали пожари в терени общинска собственост

pdfРешение № 584 от 31.01.2013 132.06 KB относно: Изправяне на явна фактическа грешка в Решение № 549 от Протокол №17/20.12.2012г. 
 
pdfРешение № 585 от 31.01.2013 129.24 KB относно: Определяне на възнаграждението на Председателя на Общински съвет 
 
pdfРешение № 586 от 31.01.2013 130.38 KB относно: Удължаване срока и избор на Председател на Временната комисия избрана с решение № 435-Протокол № 15/ 25.10.2012 г. за изготвяне  на проект на Наредбата за отличията и наградите на Община Стара Загора .

pdfРешение № 587 от 31.01.2013 128.98 KB относно: Приемане на годишен отчет за дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора

pdfРешение № 588 от 31.01.2013 134.91 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 207.240 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора.
 
pdfРешение № 589 от 31.01.2013 134.76 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 258.5 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора. 
 
pdfРешение № 590 от 31.01.2013 133.94 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот № 061026 - извън урбанизираните територии, в землището на с. Малка Верея, община Ст. Загора

pdfРешение № 591 от 31.01.2013 133.57 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за канализационно отклонение за заустване на отпадни води от поземлени имоти №№ 118007, 118008 и 118009 - урбанизирана територия, извън регулационните граници на с. Пряпорец, община Стара Загора.
  
pdfРешение № 592 от 31.01.2013 138.29 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 259.202 от плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Стара Загора – собственост на Люба Илиева Димитрова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди – свободно ниско застрояване (Н < 7 м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 0,8 ; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Жилищно строителство

pdfРешение № 593 от 31.01.2013 137.47 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 301.103 по плана на новообразуваните имоти от землището на гр. Стара Загора – собственост на Радостина Атанасова Пачова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”. 
 
pdfРешение № 594 от 31.01.2013 137.29 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 301.274 по плана на новообразуваните имоти  в землището на гр. Стара Загора – собственост на Калинка Тотева Иванова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищно строителство, свободно ниско  застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”. 
 
pdfРешение № 595 от 31.01.2013 137.60 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 305.124, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Пенка Василева Вълчева. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно, ниско застрояване (Н < 7м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 30%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,6; минимална озеленена площ – 50%,  за изграждане на обект: „Вилна сграда”. 
 
pdfРешение № 596 от 31.01.2013 138.82 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 305.497 - извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Янчо Димитров Янчев. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно, ниско застрояване (Н < 7м)  – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,8; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Вилна сграда”. 
 
pdfРешение № 597 от 31.01.2013 211.91 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.532.29-„Стопански двор, землище  гр. Стара Загора, собственост на Димитринка Бонева Генова. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно средно застрояване (Н < 12 м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%.
  
pdfРешение № 598 от 31.01.2013 142.97 KB относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68850.31.8 в землището на гр. Стара Загора, собственост на Йордан Маринов Йорданов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соп,жм1 (смесена за  общественообслужващи и производствени дейности и за жилищни нужди), свободно ниско застрояване - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 25% за изграждане на обект „Жилищна сграда и Търговско-складова база за промишлени стоки“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.31.8 в землището на гр. Стара Загора,  с обща дължина на кабела от 30 м.,  за нуждите на Йордан Маринов Йорданов 
 
pdfРешение № 599 от 31.01.2013 138.34 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68850.47.3, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора, собственост на Бонка Дончева Нанева, Радка Драганова Пенчева и Стоян Иванов Дончев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди, свободно ниско застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”. 
 
pdfРешение № 600 от 31.01.2013 137.81 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти №№ 135011, 135012 и 135013 - „Стопански  двор“ – урбанизирана територия, извън регулационните граници в землището на с. Змейово, община Стара Загора, собственост на наследниците на Стою Николов Шошев. С плана за застрояване в имотите се установява устройствена зона – Жм –– свободно ниско застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40

pdfРешение № 601 от 31.01.2013 139.76 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ №№ 175010, 175011, 175018 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора – собственост на “КОРОНА М“ ЕООД. С плана за застрояване в имотите се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – свободно средно застрояване (Н < 15м), със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: ”Разширение на база за производство и пакетиране на ядки и захарни изделия”