Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 21 от 16.05.2013

Решения от Протокол № 21 от 16.05.2013

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейлpdfРешение № 694 от 16.05.2013 127.88 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене
 
pdfРешение № 695 от 16.05.2013 261.17 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.
 
pdfРешение № 696 от 16.05.2013 130.00 KB относно: Отмяна на Наредбата за предоставяне на общински концесии. 
 
pdfРешение № 697 от 16.05.2013 129.79 KB относно: Разрешение за изработване на проект за актуализация на Общия устройствен план на град Стара Загора в частта му за парк „ Бедечка" при граници юг ул. „Августа Траяна", иа север алеята към предприятие „ Труд", запад ул. ,,Иван Вазов", изток ул. „Хан Тервел". 
 
pdfРешение № 698 от 16.05.2013 131.57 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2013г.
 
pdfРешение № 699 от 16.05.2013 143.25 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2012г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата.
 
pdfРешение № 700 от 16.05.2013 135.91 KB относно: Прекратяване на процедурата за избор на управител на „Тролейбусни превози“ ЕООД и даване на съгласие за провеждане на нов конкурс за управител на общинското търговско дружество „Тролейбусни превози“ ЕООД.
 
pdfРешение № 701 от 16.05.2013 138.76 KB относно: Подписване на анекс към договор № 1170/07.09.2009г. за превоз на пътници, сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни превози“ ЕООД град Стара Загора
 
pdfРешение № 702 от 16.05.2013 136.03 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“, насрочено  на 30.05.2013г. 

pdfРешение № 703 от 16.05.2013 128.53 KB относно: Избор на Обществен посредник на територията на Община Стара Загора
  
pdfРешение № 704 от 16.05.2013 134.00 KB относно: Поемане на задължение до250 504,17 лева (двеста и петдесет хиляди,  петстотин и четири лева и седемнадесет стотинки)и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
 
pdfРешение № 705 от 16.05.2013 131.44 KB относно: Разглеждане на Решение № 669, прието на заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28 март 2013 г., върнато за ново обсъждане в частта относно т. 2, 3 и 4,  със Заповед № АК-01-ЗД-134 от 10.04.2013 на Областния управител на област Стара Загора. 
 
pdfРешение № 706 от 16.05.2013 134.53 KB относно: Допълване на Решение № 394 от Протокол 13/27.09.2012г. на Общински съвет Стара Загора за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис“ № 104 за нуждите на СНЦ „ Съюз на репресираните от комунистическия терор в Република България“.
 
pdfРешение № 707 от 16.05.2013 131.30 KB относно: Изменение на Решение № 574 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.01.2013г. 
 
pdfРешение № 708 от 16.05.2013 126.09 KB относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ Ансамбъл „Загорче“ – Стара Загора.
 
pdfРешение № 709 от 16.05.2013 156.14 KB относно: Замяна на имот -  частна общинска собственост с имот – частна държавна собственост 
 
pdfРешение № 710 от 16.05.2013 135.00 KB относно: Присъждане на наградата „Анастасия Тошева“ 
 
pdfРешение № 711 от 16.05.2013 128.49 KB относно: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2012г. 
 
pdfРешение № 712 от 16.05.2013 134.59 KB относно: Допълване на списъка за продажба  на общински жилища за 2013г. 

pdfРешение № 713 от 16.05.2013 129.54 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост.
 
pdfРешение № 714 от 16.05.2013 135.61 KB относно: Продажба на УПИ Х45, кв. 3 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора.
 
pdfРешение № 715 от 16.05.2013 140.40 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Маджерито.
 
pdfРешение № 716 от 16.05.2013 137.25 KB относно: Продажба на УПИ VIII713, кв. 89 по ПУП на гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 717 от 16.05.2013 135.49 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ново село, община Стара Загора.
 
pdfРешение № 718 от 16.05.2013 137.70 KB относно: Продажба на УПИ I625, кв. 4 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 719 от 16.05.2013 137.60 KB относно: Продажба на УПИ IX1038,1041, кв. 54а по ПУП на гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 720 от 16.05.2013 136.73 KB относно: Продажба на УПИ Iодо, кв. 412а по ПУП на гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 721 от 16.05.2013 136.45 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Ракитница.
 
pdfРешение № 722 от 16.05.2013 138.95 KB относно: Продажба на УПИ CCXLII 4004, кв. 13 „Индустрия“ по ПУП на гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 723 от 16.05.2013 136.29 KB относно: Продажба на УПИ VIIIобщ, кв. 26 „Зора“ по ПУП на гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 724 от 16.05.2013 141.15 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 1, находящ се на ул. „Старазагорско въстание“ № 10, вх. 0, ет. 1 на настанен в него наемател.
 
pdfРешение № 725 от 16.05.2013 140.11 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 16, находящ се в кв. Три чучура бл. 53, вх. А, ет. 6 на настанен в него наемател.
 
pdfРешение № 726 от 16.05.2013 140.25 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 79, находящ се в кв. Три чучура бл. 55, вх. Б на настанен в него наемател.
 
pdfРешение № 727 от 16.05.2013 141.40 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 59, находящ се в кв. Три чучура, бл. 77, вх. Б, ет. 8 на настанен в него наемател.
 
pdfРешение № 728 от 16.05.2013 139.99 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 29, находящ се в кв. Самара – 3, бл. 3, вх. А, ет. 2 на настанен в него наемател.
 
pdfРешение № 729 от 16.05.2013 140.26 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 56, находящ се в кв. Самара – 3, бл. 7, вх. А, ет. 3 на настанен в него наемател. 
 
pdfРешение № 730 от 16.05.2013 139.97 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 116, находящ се в кв. Самара – 3, бл. 9,  ет. 15 на настанен в него наемател.
 
pdfРешение № 731 от 16.05.2013 140.87 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 55, находящ се на бул. „Славянски“ № 1, вх. Б, ет. 4 на настанен в него наемател. 
pdfРешение № 732 от 16.05.2013 142.01 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 101, находящ се на ул. „Господин Михайловски“ № 81, вх. Б, ет. 8 на настанен в него наемател. 
pdfРешение № 733 от 16.05.2013 140.39 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 17, находящ се на ул. „Климент Охридски“ № 7, вх. 0, ет. 6 на настанен в него наемател.
 
pdfРешение № 734 от 16.05.2013 142.00 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 3, находящ се на бул. „Цар Симеон Велики“ № 104, вх. Б, ет. 2 на настанен в него наемател.
 
pdfРешение № 735 от 16.05.2013 133.74 KB относно: Промяна предназначението на част от имот с № 000597, землище с. Хрищени.
 
pdfРешение № 736 от 16.05.2013 135.62 KB относно: Промяна предназначението на част от имот с № 000843, местност „Киврица“, землище с. Хрищени. 
 
pdfРешение № 737 от 16.05.2013 135.03 KB относно: Промяна предназначението на част от полски път с № 68850.210.64, землище гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 738 от 16.05.2013 129.43 KB относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на имоти, обявяване на част от имот за частна общинска собственост и промяна на имотни граници в местност „Герена“, землище гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 739 от 16.05.2013 129.93 KB относно: Учредяване право на ползване и промяна предназначението на имоти общинска собственост.
 
pdfРешение № 740 от 16.05.2013 130.57 KB относно: Учредяване право на ползване върху част от имот общинска собственост, с. Кирилово, община Стара Загора.
 
pdfРешение № 741 от 16.05.2013 133.76 KB относно: Учредяване на право на строеж за пристройка към съществуващи  2 броя гаражи и  кабинет за масаж в имот с идент.№ 68850.518.517 (УПИ Іжил.стр-во, маг. и гаражи кв.117 по ПУП на гр.Стара Загора)
 
pdfРешение № 742 от 16.05.2013 132.48 KB относно: Предоставяне за ползване на пасища и мери, общинска собственост на територията на Община Стара Загора
 
pdfРешение № 743 от 16.05.2013 135.72 KB относно: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ ЗА ПРОКАРВАНЕ ТРАСЕ НА  „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОПРОВОДНА ВРЪЗКА  ГЪРЦИЯ -  БЪЛГАРИЯ“ ПРЕЗ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: В землището на с. Бъдеще: полски път №№ 000104, 000105, 000107, 000108, 000155, 000274, 000028, 000031, 000036, 000037, 000041, 000057, 000084, 000087, 000088; напоителен канал №№ 000150, 000162, 000165, 000173, 000174, 000175, 000216, 000217, 000218, 000219, 000221, 000223, 000427; път IV клас № 000083; пасище, мера №№ 000323, 000349. В землището на с. Загоре: полски път №№ 000179, 000202, 000285, 000291, 000063. В землището на с. Петрово: полски път №№ 000053, 000055, 000057, 000069, 000079, 000081, 000082; напоителен канал №№ 000153, 000155, 000183, 000185, 000205; отводнителен канал № 000184; пасище, мера №№ 000272, 000279
  
pdfРешение № 744 от 16.05.2013 135.73 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 259.444 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-75 от 25.03.2013год.
 
pdfРешение № 745 от 16.05.2013 135.40 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 207.225 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-74 от 25.03.2013г.
 
pdfРешение № 746 от 16.05.2013 135.66 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 259.369 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-59 от 07.03.2013год.
 
pdfРешение № 747 от 16.05.2013 135.18 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 017050 от картата на възстановената собственост, в землището на с. Ново село, община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-68/ 15.03.2013год.

pdfРешение № 748 от 16.05.2013 135.09 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 027013 от КВС, в землището на с. Християново, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-62/ 11.03.2013год. 
 
pdfРешение № 749 от 16.05.2013 135.45 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.49.4 от кадастралната карта на землището на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-51/ 27.02.2013год.
 
pdfРешение № 750 от 16.05.2013 134.96 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68850.200.18 от кадастралната карта, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-28/ 14.12.2012год.
 
pdfРешение № 751 от 16.05.2013 135.21 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за трасе на пътна връзка до поземлен имот с идентификатор 68850.209.25 от кадастралната карта на гр. Стара Загора, през съществуващ канал на „Напоителни системи“ ЕАД - за връзка с  ул. “Капитан Петко“,  във връзка със Заявление № 19-06-79/ 27.03.2013г.
 
pdfРешение № 752 от 16.05.2013 135.24 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.217.38 в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-72 от 22.03.2013г.
 
pdfРешение № 753 от 16.05.2013 134.83 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 77476.507.21 и ПИ с идентификатор 77476.507.144 от землището на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-73 от 25.03.2013г.

pdfРешение № 754 от 16.05.2013 142.89 KB относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 028003 в землището на с. Бъдеще, община Стара Загора, собственост на Иван Дедов Иванов. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соп (смесена за  общественообслужващи  и производствени дейности), свободно средно застрояване, с височина до 15 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,0; минимална озеленена площ – 25% за изграждане на обект „Логистичен център-търговско складова база за промишлени стоки, шоурум“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 028003 в землището на с. Бъдеще, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 296 м.,  за нуждите на Иван Дедов Иванов.
 
pdfРешение № 755 от 16.05.2013 135.55 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за бензиностанция, газстанция и търговски обект в поземлен имот № 027032 в землището на с. Памукчии, община Стара Загора“, през ПИ № 000274 -  „полски път“; ПИ № 089017 - „мери“  от КВС на землище с. Загоре и ПИ №№ 000525; 000527; 000528; 000558; 000559 и 000560 – „полски пътища“ и ПИ № 000581 – „насипи“ от КВС на землище с. Памукчии -  общинска публична собственост.
 
pdfРешение № 756 от 16.05.2013 135.48 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.46.951 и ПИ с идентификатор 68850.46.952“, през ПИ с идентификатор 68850.42.53 – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ с идентификатори 68850.519.3 и 68850.519.332 – за второстепенна улица и ПИ с идентификатор 68850.519.5 – комплексно застрояване от кадастралната карта на землище - Стара Загора -  общинска публична собственост.
 
pdfРешение № 757 от 16.05.2013 134.25 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 076001 в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора, през имоти в землището на с. Арнаутито:   ПИ № 076017 -  „полски път“ и  ПИ № 000042 - „територии, заети от населени места“ /по улица с о.т.165- о.т.164- о.т.156, по регулационния план на с. Арнаутито  -  общинска публична собственост /.
 
pdfРешение № 758 от 16.05.2013 147.53 KB относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП:
1. Изменение на Плана за регулация за УПИ V-6709, ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА ОТ КВ. 830; УПИ VІ-6706,6711,6713,6714-ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ КВ. 823 и УПИ X-6710 ОБЩ. от кв. 831 – с цел отреждане на нови УПИ за поземлени имоти с идентификатори №№ 68850.513.6750; 68850.513.6751; 68850.513.6747; 68850.513.6752 от кадастралната карта на кв. „Бедечка“, гр. Стара Загора.
2. План за застрояване на новообразуваните: УПИ ІX-6713 от кв. 830; УПИ X-6747 от кв. 831; УПИ XІІ-6750; УПИ XІІІ-6747; УПИ XІV-6752 и УПИ XV-6751 от кв. 823 на територията на парк „Бедечка“ по плана на гр. Стара Загора.