Решения от Протокол № 6 от 16.02.2012

Печат


pdfРешение № 93 от 16.02.2012 128.59 KB относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 94 от 16.02.2012 183.79 KB относно: Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2011 година и приемане на бюджета на общината за 2012 година.

pdfРешение № 95 от 16.02.2012 143.41 KB относно: Съгласуване на годишен план за 2012 година и стратегически план за периода 2012 - 2014 година на звеното за „Вътрешен одит" при Община Стара Загора.

pdfРешение № 96 от 16.02.2012 215.90 KB относно: Безвъзмездно прехвърляне право на собственост – 6 броя МПС и 1 брой трактор - косачка на юридическо лице на бюджетна издръжка – „В и К „ ЕООД гр. Стара Загора - краен бенефициент по ИСПА мярка № 2000 / BG/ P/PE/003 „ Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица - Стара Загора и Димитровград".

pdfРешение № 97 от 16.02.2012 132.89 KB относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на пострадалите от наводнението в с. Бисер.

pdfРешение № 98 от 16.02.2012 142.57 KB относно: Промяна на регулацията в кв.76 по плана на с. Богомилово и обявяване на част от улица с ОТ 234-235 за частна общинска собственост.

pdfРешение № 99 от 16.02.2012 128.80 KB относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2012 г.

pdfРешение № 100 от 16.02.2012 165.93 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване и поемане на общински дълг на Община Стара Загора по Проект „Интегриран воден проект за Стара Загора" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" към МОСВ, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16, Приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води», Процедура «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.», с обекти канализационни мрежи на „Централна градска част"; кв."Кольо Ганчев"; кв."АПК"; зона СБА; Главен колектор VII и отливните канали от дъждопреливниците към него; КТСт на зона „СБА" и тласкател до Главен колектор VI гр., гр. Стара Загора; канализационна мрежа на с. Богомилово; КПСт на с. „Богомилово" и тласкател до изливна шахта, и вътрешна водопроводна мрежа – водопроводи, сградни съоръжения, настилки и съоръжения.

pdfРешение № 101 от 16.02.2012 137.00 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект по Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

pdfРешение № 102 от 16.02.2012 134.56 KB относно: Даване на съгласие за изпълнение на проект „Изграждане на Общностен център за социална подкрепа", финансиран по Проект за социално включване към МТСП и поемане на ангажимент от Община Стара Загора за осигуряване на устойчивост на услугите чрез тяхното поддържане за срок от 10 години след приключване на проекта.

pdfРешение № 103 от 16.02.2012 179.00 KB относно: Оптимизация на училищната мрежа в Община Стара Загора.

pdfРешение № 104 от 16.02.2012 130.83 KB относно: Именуване на улица на името на д-р Прокопий Андреев Прокопиев /1901-1961/- извършил първото директно кръвопреливане в България през 1930 година в тогавашната старозагорска болница. 

pdfРешение № 105 от 16.02.2012 129.63 KB относно даване съгласие за прекратяване членството на Община Стара Загора в Регионална асоциация на общините „ Тракия".