Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Постъпили материали за заседание 6, което ще се проведе на 28.01.2016г.

Постъпили материали за заседание 6, което ще се проведе на 28.01.2016г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

I. На основание чл. 37, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора :

1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. – Решение № 1627 от 18.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1925 от 25.06.2015 г./- II четене
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.1 с вх.N 10-61-587-04.12.2015197.81 KB

2.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.289 по ПНИ на местност „Мечи кладенец", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-336 от 27.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.2 с вх.N 10-61-2-06.01.20161.32 MB

3.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 002013 от КВС на местност „До село", землище с. Християново, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-328 от 24.11.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.3 с вх.N 10-61-3-06.01.20161.21 MB

4.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.288 по ПНИ на местност „Мечи кладенец", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-337 от 27.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.4 с вх.N 10-61-4-06.01.20161.33 MB

5.Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.
Вносител:Емил Христов -Председател на Общински съвет

pdfПредложение по т.5 с вх.N 10-61-5-08.01.2016150.1 KB

6.Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Вносител:Таньо Брайков-Председател на ВрК

pdfПредложение по т.6 с вх.N 10-61-7-11.01.2016368.82 KB,

http://www.starazagora.bg/bg/proekti-na-naredbi/proekt-pravilnik-za-organizatsiyata-i-deynostta-na-obschinski-s-vet-stara-zagora-negovite-komisii-i-vzaimodeystvieto-mu-s-obschinskata-administratsiya

7.Паметна плоча, посветена на загиналите през 1912-1918 г. жители на с. Борово, Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.7 с вх.N 10-61-8-13.01.2016447.06 KB

8.Именуване на улици на територията на селата Ракитница и Старозагорски минерални бани
Вносител:Милена Стоянова – Желева -Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

pdfПредложение по т.8 с вх.N 10-61-9-13.01.20162.31 MB

9.Годишен отчет за 2015 година за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора

Вносител:Емил Христов-Председател на Общински съвет

pdfПредложение по т. 9 с вх. № 10-61-10-13.01.2016206.67 KB

pdfГодишен отчет на Обществения посредник672.53 KB

10.Избиране на представители на Община Стара Загора в Общите събрания на смесените дружества

Вносител:Емил Христов- Председател на Общински съвет

pdfПредложение по т.10 с вх. N 10-61-11/13.01.2016262.14 KB

 

11. Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници в сила от 01.02.2016 г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 11 с вх. № 10-61-12-14.01.2016392.71 KB

12.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ 300.8 в местност „Язовира“ и ПИ 300.9 в местност „Ливадките“  по плана на новообразуваните имоти на землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-354 от 09.12.2015 год.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 12 с вх. № 10-61-13-14.01.20161.31 MB

13. Удължаване на срока на договора за управление на управителя на „Медицински център-I“ ЕООД

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 13 с вх. № 10-61-14-14.01.2016310.77 KB

14.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор  70202.22.285  от КККР на м. „Чикур чиир“, землище с. Сулица, общ. Стара  Загора - Заявление рег. № 19-06-3/ 05.01.2016 г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 14 с вх. № 10-61-15-14.01.20161012.98 KB

15. Удължаване на срока на договора за управление на управителя на „Диагностично-консултативен център-I” ЕООД

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 15 с вх. № 10-61-16-14.01.2016308.14 KB

16. Даване разрешение на «Тролейбусни и автобусни превози» ЕООД  за изграждане на дизелов модул със система за отчитане на зареждането и осигуряване на резервно електрозахранване на ТИС-4

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 16 с вх. № 10-61-17-14.01.2016309.42 KB

17. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.129.4 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-339 от 01.12.2015 г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 17 с вх. № 10-61-18-14.01.20161.36 MB

18. Пътуване на пенсионери и учащи с автобусен транспорт на територията на община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т. 18 с вх. № 10-61-19-14.01.2016283.94 KB

19. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 год.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 19 с вх. № 10-61-20-14.01.20166.63 MB

20. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.120 по КККР на местност „Под с. Дъбрава“, землище   гр.  Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-367/ 18.12.2015 г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 20 с вх. № 10-61-21-14.01.20161.39 MB

21. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ173, кв. 21 по ПУП на с. Пряпорец чрез замяна

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 21 с вх. № 10-61-22-14.01.20161.13 MB

22. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.451 по КККР на местност „Под с. Дъбрава“, землище   гр.  Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-366/ 18.12.2015 г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 22 с вх. № 10-61-23-14.01.20161.4 MB

23. Одобряване проект на Допълнително споразумение към Договор № 474/31.03.2014 за обществен превоз на пътници сключен  между Община Стара Загора  и  „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 23 с вх. № 10-61-24-14.01.2016491.19 KB

24. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.458 по КККР на местност „Под с. Дъбрава“, землище   гр.  Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-365/ 18.12.2015 г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdf Предложение по т. 24 с вх. №10-61-25-14.01.20161.39 MB 

25. Продажба на  урегулиран поземлен имот V36, кв.2 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdf Предложение по т. 25 с вх. №10-61-26-14.01.20161.44 MB 

26. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с кадастрален № 090037 от КВС на местн. „Ала баир“, землище с. Богомилово, община Ст. Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-364/ 18.12.2015 г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 26 с вх. № 10-61-27-14.01.20161.22 MB

27. Обезщетение с равностойна земя на наследниците на Косьо Илев Могилски и Руска Косева Драгнева,, съгласно Решение за право на обезщетение  № 50001/03.10.2013г. и Заявление с вх. № 50205/20.08.1991г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 27 с вх. № 10-61-28-14.01.20164.52 MB

28. Продажба на имоти с №№ 048111 и 049010  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 28 с вх. № 10-61-29-14.01.20162.78 MB

29. Продажба на  урегулиран поземлен имот Хобщ., кв.1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdf Предложение по т. 29 с вх. №10-61-30-14.01.20161.3 MB

30. Продажба на  урегулиран поземлен имот ІХобщ., кв.1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdf Предложение по т. 30 с вх. №10-61-31-14.01.20161.32 MB

31. Продажба на  урегулиран поземлен имот ХІобщ., кв.1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 31 с вх. № 10-61-32-14.01.20161.34 MB

32. Даване съгласие, Община Стара Загора да подаде проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 32 с вх. № 10-61-34-14.01.2016314.51 KB

33. Продажба на  урегулиран поземлен имот VІІобщ., кв.1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 33 с вх. № 10-61-35-14.01.20161.33 MB

34. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.512.840, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 34 с вх. № 10-61-36-14.01.20162.01 MB

35. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ5503, кв. 291 – „Македонски“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 35 с вх. № 10-61-37-14.01.20161.52 MB

36. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ135, кв. 28 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т. 36 с вх. № 10-61-38-14.01.20161.37 MB

37. Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2016 г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т. 37 с вх. № 10-61-39-14.01.2016297.04 KB

pdfДопълнение към Приложение 1 176.24 KB

 38. Приемане на бюджета за 2016 година на Община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т. 38 с вх. № 10-61-6-11.01.2016291.73 KB

pdfДоклад 379.26 KB

pdfПротокол244.02 KB

pdfПриложение 1199.72 KB

pdfПриложение 21.22 MB

pdfПриложение 3143.25 KB

pdfПриложение 4139.31 KB

pdfПриложение 51.03 MB

pdfПриложение 6142.15 KB

pdfПриложение 7995.08 KB

pdfПриложение 8140.35 KB

pdfПриложение 9991.93 KB

pdfПриложение 10145.72 KB

pdfПриложение 11118.85 KB

pdfПриложение 12257.59 KB

pdfПриложение 13128.54 KB

pdfПриложение 14148.49 KB

pdfПриложение 15122.34 KB

pdfПриложение 16123.31 KB

pdfПриложение 17125.06 KB

pdfПриложение 18123.8 KB

pdfПриложение 19124.28 KB

pdfПриложение 20124.46 KB

pdfПриложение 21123.71 KB

pdfПриложение 22123.76 KB

pdfПриложение 23123.75 KB

pdfПриложение 24124.72 KB

pdfПриложение 25124.5 KB

pdfПриложение 26125.49 KB

pdfПриложение 27250.74 KB

pdfПриложение 28124.93 KB

pdfПриложение 29133.17 KB

pdfПриложение 30849.14 KB

pdfПриложение 31141.76 KB

pdfПриложение 32141.9 KB

pdfПриложение 33141.5 KB

pdfПриложение 34145.67 KB

pdfПриложение 35142.04 KB

pdfПриложение 36142.66 KB

pdfПриложение 37190.78 KB

pdfПриложение 38140.67 KB

pdfПриложение 39141.47 KB

pdfПриложение 40234.08 KB

pdfПриложение 41189.11 KB

 

 39.Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация и промяна на финансираната численост на персонала в местните бюджетни дейности, считаноот 01.01.2016 година.

 Вносител : Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.39 с вх. N 10-61-33/14.01.2016231.29 KB

pdfОрганограма -структура231.48 KB

pdfПриложение -Общинска администрация209.57 KB

pdfПриложение -Звена 355.74 KB

 

 II. На основание чл. 58 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора :

40. Даване на съгласие на Община Стара Загора да се предоставят от Министерство на околната среда и водите за управление и ползване минералните води от находищата по Приложение № 2 към. чл. 14, ал. 2 от Закона за водите, разположени на територията на Община Стара Загора за срок от 25 години.

Вносител :Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

.pdfПредложение по т.40 с вх. N 10-61-41/18.01.2016г.151.54 KB

 

41.Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора- I четене

Вносител :Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.41 с вх. N 10-61-42/18.01.2016г.202.61 KB

 

42.Промени в проекта за „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация"

Вносител : Таньо Брайков - Общински съветник

pdfПредложение по т.42 с вх. N 10-61-40/18.01.2016г.250.86 KB

43.Допълнения към проекта за Правилника за организациятаи дейността на Общински съвет Стара Загора

Вносител: Група общински съветници от ПП АБВ -Стара Загора

pdfПредложение по т.43 с вх. N 10-61-43/19/01.2016г.134.06 KB

 44.Временни преместваеми обекти, находящи се на територията на гр. Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.44 с вх. N 10-61-46/25.01.2016г.230.86 KB


45.Предоставяне на ВиК ЕООД гр. Стара Загора за стопанисване, поддържане и екстплоатация новоизградената ВиК инфраструктура

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.45 с вх. N 10-61-48/25.01.2016г.206.3 KB


46.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на „Битово - фекална канализация на с. Богомилово – I етап", главен клон I за ПИ № 000571, ПИ № 000748 и ПИ № 055005, по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.46 с вх. N 10-61-47/25.01.2016г.325.04 KB

47.Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници в сила от 01.02.2016 г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.47 с вх. N 10-61-50/25.01.2016г.395.28 KB

48. Проект за допълнение и актуализация на Общински план за Развитие на Община Стара Загора 2014-2020г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.48 с вх. N 10-61-55/27.01.2016г.142.25 KB

pdfПриложение към предложението843.59 KB

 49.Изменение в проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Вносител:Милена Стоянова- Желева-Общински съветник

pdfПредложение по т.49 с вх. N 10-61-52/27.01.2016г.205.6 KB

50.Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-3/21.01.2016 г.

Вносител:Емил Христов- Председател на ОбС

Предложение по т.50 с вх. N 10-61-53/27.01.2016г.

 51.Предложение за изменение на внесения Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет

Вносител: Кремена Мандаджиева- Общински светник

pdfПредложение по т. 51 с вх. № 10-61-54/27.01.2016г.206.68 KB

 

 pdfПроект за Дневен ред, приет на Председателски съвет / 20.01.2016г. с вх. N 10-61-44270.81 KB

pdfСтановища на Постоянните комисии498.72 KB