Заверен годишен финансов отчет за 2013 година

Печат

 
Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Стара Загора за 2013 г.
pdfОдитен доклад1.65 MB
 
Обяснителна записка
pdfОбяснителна записка1.49 MB 
 
Счетоводна политика на община Стара Загора
pdfСчетоводна политика271.71 KB
 
Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2013
pdfОтчет6.23 MB
 
Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове
pdfОтчет2.05 MB
 
Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към националния фонд
pdfОтчет2.29 MB
 
Баланс на община Стара Загора към 31.12.2013 г.
pdfБаланс326.51 KB