Образци на декларации и заявления

Печат


Декларации

pdf Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти - 1.36 MB   

pdf Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата - 648.45 KB   

pdf Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества - 656.09 KB   

pdf Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаване на лек автомобил -  1.10 MB   

pdf Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили -  1.10 MB   

pdf Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство -  632.89 KB    

pdf Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство - 563.26 KB  

doc Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък - 508.00 KB   

doc Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък - 118.50 KB 

pdf Декларация по чл. 18 от НОАМТЦУ за определяне такса за битови отпадъци в частта сметосъбиране и сметоизвозване, според количеството отпадъци, измерени чрез броя необходими съдове - 560.98 KB   

docx Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване - 12.9 KB   

doc Декларация по чл. 16а, ал. 1 от НОАМТЦУ за освобождаване от такса за битови отпадъци, в частта за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии за обществено ползване - 53.00 KB 

doc Декларация по чл. 17а от НОАМТЦУ за деклариране използването на оксо- или биоразградими торбички и опаковки - 51.00 KB 


Заявления

pdfЗаявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот -632.39 KB  

pdfЗаявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ -624.46 KB      

pdfИскане за издаване на удостоверение за данни, декларирани по ЗМДТ -624.80 KB     

pdfИскане за издаване на удостоверение за платен данък върху наследство -624.80 KB   

pdfИскане за издаване на дубликат от подадена данъчна декларация -624.80 KB    

pdfИскане за прихващане или възстановяване -626.97 KB