Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Филтър по заглавие 

31 Избор на изпълнител за застраховане на имущество – имоти, собственост на Община Стара Загора Вторник, 22 Април 2014
32 Избор на изпълнител за строителство на обект: Детска ясла № 2 – преустройство и пристройка на съществуваща сграда – бивш ЦУТНТ,ограда и подпорна стена, в кв.87, УПИ III3156-Стара Загора Вторник, 22 Април 2014
33 Изготвяне на технически проекти с цел кандидатстване по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. за нуждите на Община Стара Загора Вторник, 15 Април 2014
34 Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора” Петък, 11 Април 2014
35 Народно читалище "Климент Охридски - 1858 г.", гр. Стара Загора Вторник, 08 Април 2014
36 Обява за организиране и провеждане на професионално обучение по проект "Красива България" на регистрирани в ДБТ безработни лица Четвъртък, 03 Април 2014
37 Изготвяне на технически проект за преустройство на съществуваща жилищна сграда в офис сграда Сряда, 19 Март 2014
38 Избор на изпълнител за извършване на одит на проект „Деинституционализация на деца в риск, посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора" Сряда, 05 Март 2014
39 Охрана на обекти общинска собственост Петък, 28 Февруари 2014
40 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора Четвъртък, 27 Февруари 2014
41 Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора Петък, 14 Февруари 2014
42 Доставка и монтаж на машини и съоръжения за помпена станция Петък, 14 Февруари 2014
43 Отваряне на Ценови оферти на обществена поръчка, с предмет: „Изработване работен проект за ремонт и ремонт/рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ система в гр. Стара Загора" Четвъртък, 13 Февруари 2014
44 Отваряне на Ценови оферти на обществена поръчка, с предмет: „Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора" Четвъртък, 13 Февруари 2014
45 Доставка на охладено трупно свинско месо за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора Четвъртък, 06 Февруари 2014
46 Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране Сряда, 29 Януари 2014
47 Изграждане на подпорна стена и реконструкция на пътен участък – 260 м, с. Колена – с. Люляк, Община Стара Загора Вторник, 21 Януари 2014
48 Отваряне на Ценови оферти за обществена поръчка с предмет: Ремонтни дейности в сгради на тролейбусно депо град Стара Загора по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора" Четвъртък, 16 Януари 2014
49 Доставка и засаждане на цветя и цветен разсад за нуждите на Община Стара Загора Сряда, 15 Януари 2014
50 Изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Стара Загора Четвъртък, 09 Януари 2014
51 Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора” Понеделник, 06 Януари 2014
52 Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци за 2014г. Понеделник, 06 Януари 2014
53 Извършване на одит на проект "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по ОП "Регионално развитие" за периода 2014-2020 г." Сряда, 18 Декември 2013
54 Избор на изпълнител за публичност на проект "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна програма Регионално развитие за периода 2014-2020 г. Вторник, 17 Декември 2013
55 Отваряне на Ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролебусно депо гр. Стара Загора" Понеделник, 16 Декември 2013
56 Изработване на работни инвестиционни проекти в 16 обособени позиции в рамките на проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по ОП "Регионално развитие" за периода 2014-2020 г." Петък, 13 Декември 2013
57 Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за детски заведения в гр. Стара Загора Четвъртък, 14 Ноември 2013
58 Изготвяне на инвестиционни проекти и строителни работи по градска пътна мрежа гр. Стара Загора Понеделник, 11 Ноември 2013
59 Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Стара Загора Четвъртък, 07 Ноември 2013
60 Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Стара Загора, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови отпадъци за депониране Вторник, 05 Ноември 2013

Страница 2 от 6