Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Уведомление за принудително отчуждаване на поземлени имоти № 68850.506.8706 и 68850.506.8708, гр. Стара Загора

Уведомление за принудително отчуждаване на поземлени имоти № 68850.506.8706 и 68850.506.8708, гр. Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ОБЯВЛЕНИЕ

за предстоящо отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост за общински нужди за изграждане на обект от първостепенно значение: „Кръстовище на ул. "Капитан Петко Войвода" и бул. "Цар Симеон Велики", гр. Стара Загора", по одобрен ПУП с Решение № 1411 от 31.07.2014 г. на Общински съвет - Стара Загора

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализацията на обект „Кръстовище на ул. „Капитан Петко Войвода" и бул. „Цар Симеон Велики", гр. Стара Загора", за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, на следните имоти, както следва:

1)поземлен имот с проектен идентификатор 68850.506.8706, с площ 676 кв. метра, собственост на: Пеньо Иванов Пенев, Николай Пенев Иванов и Бончо Пенев Иванов. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 218 900.°° лв. (Двеста и осемнадесет хиляди и деветстотин лева);

2)поземлен имот с проектен идентификатор 68850.506.8708, с площ 16 кв. метра, собственост на: Петър Благоев Шкодров и Стоянка Димитрова Шкодрова. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 5 200.°° лв. (Пет хиляди и двеста лева),

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК при издаване на административните актове за отчуждаване на посочените имоти, следва да се включи разпоредба за предварително изпълнение, поради следните обстоятелства:

Обектът е приоритетен за Община Стара Загора. Изграждането на кръстовището ще осигури по-добър транспортен достъп между всички части на градската територия, ще подобри транспортната проходимост с оглед на обем, бързина и сигурност на трафика.

Приложението на чл. 60, ал. 1 от АПК няма да засегне правата на собствениците на отчуждени имоти да получат дължимото обезщетение, което ще се конкретизира в заповедите за отчуждаване, с право на обжалване.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.

Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора.

ЖИВКО ТОДОРОВ
кмет на Община Стара Загора