Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Обявления Уведомление за принудително отчуждаване на поземлени имоти № 68850.513.7089 и 68850.513.7091

Уведомление за принудително отчуждаване на поземлени имоти № 68850.513.7089 и 68850.513.7091

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ОБЯВЛЕНИЕ


За предстоящо отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост за общински нужди за изграждане на обект „Отчуждаване за улица с осови точки 234а-234б в кв. 217, съгласно по проект за изменение на регулационния план за кв. 217 по плана на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 19-12-97 от 26.06.2014 г. и № 19-25-44 от 15.08.2014 г. на Община Стара Загора".


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ


Собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализацията на обект „Отчуждаване за улица с осови точки 234а-234б в кв. 217, съгласно по проект за изменение на регулационния план за кв. 217 по плана на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 19-12-97 от 26.06.2014 г. и № 19-25-44 от 15.08.2014 г. на Община Стара Загора", за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, на следните имоти, както следва:


      1) Поземлен имот с идентификатор 68850.513.7089 с площ 37 кв. м. собственост на: „ТРАЯНА СТИЛ" ЕООД, БУЛСТАТ № /ЕИК/ 131307151. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 12 950 лв. (Дванадесет хиляди деветстотин и петдесет лева);


     2) Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.7091 с площ 6 кв. м, собственост на: СТЕФКА НЕЙЧЕВА РУСЕВА И РУСИ РАЙКОВ РУСЕВ. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 2 100 лв. (Две хиляди и сто лева).


Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.


Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора.


ЖИВКО ТОДОРОВ
Кмет на Община Стара Загора