Заповед № 19-13-20 от 18.01.2016 - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-20/ 18.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1512/ 12.09.1997г. в частта му за УПИ V-215 в кв. 13 – „Зора" и улица с о.т. 122 о.т. 123 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 516.