Заповед № 19-13-27 от 27.01.2016 - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–27 от 27.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Руманя, община Стара Загора, одобрен със заповед № 616 от 24.04.1997г. в частта му за УПИ II202 в кв. 22 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 518, ет.5 на Община Стара Загора.