Заповед № 19–13–36 от 16.02.2016 - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–36 от 16.02.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Маджерито, община Стара Загора, одобрен със заповед № 3813 от 14.08.1917г. в частта му за УПИ ХII282 в кв. 32 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 516, ет.5 на Община Стара Загора.