Проект на Наредба за Обществен ред - 06/2013

Печат


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп. с Решение № 100 от 31.03.2004г.; изм. и доп. с Решение № 488 от 27.10.2005 г.,в сила в 14 дневен срок след публикуването им в местния печат; изм. с Решение № 678 от 27.07.2006 г., в сила от 15.08.2006г.;изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007г., изм. с Решение № 1040 от 13.09.2007 г, в сила от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 260 от 30.10.2008 г., в сила от 30.10.2008 г.; изм. с Решение № 725 от 28.01.2010 г., в сила от 01.04.2010 г./ изм. и доп. с Решение № 525 от 20.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г./

§ 1. Досегашния текст на чл.7, ал.8 става чл.7, ал.9

§ 2. Досегашния текст на чл.7, ал.9 става чл.7, ал.10

§ 3. Досегашния текст на чл.7, ал.10 става чл.7, ал.11

§ 4. Към текста на чл. 7 се добавя нова ал.8 със следния текст:

(8). Забранява се търговски обекти, които с дейността си предизвикват шум и се намират на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, да извършват дейност след 22.00 часа. В случай на две или повече нарушения в рамките на една календарна година, констатирани с акт на контролен орган, се прилага разпоредбата на чл.30 от Наредбата.

§ 5. Досегашния текст на чл.32 става чл.32, ал.2

§ 6. Към текста на чл. 32 се добавя нова ал.1 със следния текст:

(1). За нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.