Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 02/2015

Печат

М О Т И В И

Необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора се налага поради отправени многократни запитвания към Община Стара Загора за въвеждане на нови критерии, определящи правото на безплатно паркиране на хора с увреждания.
Целта на Наредбата за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора е с въвеждането на допълнително условие по – голяма група от хора с трайни увреждания да могат да се възползват от безплатно паркиране на обозначените за тази цел места.
Очакваните резултати от прилагането на променената наредба е по – голяма група собственици на МПС, с трайно намалена работоспособност да могат да се възползват от безплатно паркиране на определените с маркировка и пътни знаци места за инвалиди, не само в цялата страна, а и на територията на целия Европейски съюз.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБЩИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г.;изм. Решение №415 от 27.09.2012 г; изм. Решение №509 от 29.11.2011 г.; изм. и доп. – Решение №822 от 25.07.2013г.; изм. и доп. – Решение № 1124 от 13.02.2014г.; изм. и доп. – Решение № 1351 от 19.06.2014г.; изм. и доп. – Решение № 1499 от 30.10.2014г./

§ 1. Текстът на чл.8 се изменя, като съществуващият текст се заличава и разпоредбата добива следната редакция:
Чл.8. Забранява се поставянето върху тротоарите на антипаркинг скоба/и или колче/та, без разрешение от Кмета на Община Стара Загора или упълномощено от него лице, на основание Решение на Комисията по безопасност на движението при Община Стара Загора.

§ 2. Текстът на чл.26, ал.4 се изменя, като добива следната редакция:
Чл.26, ал.4. За обслужване на обекти находящи с в границите на паркове, Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение на МПС с максимално допустима маса до 3,5 тона, както следва:
- В периода от м. април до м.октомври в часови диапазон от 14.00 часа до 16.00 часа.
- В периода от м. ноември до м.март в часови диапазон от 16.30 часа до 18.30 часа.

§ 3. Текстът на чл.26, ал.5 се изменя, като добива следната редакция:
Чл.26, ал.5. При доказана необходимост за обслужване /строително-ремонтни дейности/ на обекти находящи с в границите на паркове, Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение на МПС с максимално допустима маса над 3,5 тона в часови диапазон, предварително съгласуван с Община Стара Загора.

§ 4. Текстът на чл.40, ал.1, т.4 се изменя, като след думата „сигнализират" се заличава текста „с временни табели от ползвателя". При прекратяване на договора със заявителя, сигнализацията се премахва" и на негово място се добавя текста „от Община Стара Загора със съответния неподвижен пътен знак. Ползвателят е длъжен да постави и подвижна преносима табела.", като разпоредбата добива следната редакция:

т.4. Определените места за паркиране по т. 3, се сигнализират от Община Стара Загора със съответния неподвижен пътен знак. Ползвателят е длъжен да постави и подвижна преносима табела.

§ 5. Към текста на чл.47, ал.3 се добавя нова т. 6 със следния текст:
Лица с аутизъм с вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

§ 6. Към текста на чл.47, ал.3 се добавя нова т.7 със следния текст:
Лица със 100 % трайно намалена работоспособност с чужда помощ или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

§ 7. Към текста на чл.57, ал.1 се добавя нова т.13 със следния текст:
На места предоставени за паркиране на основание чл.38, ал.1, с изключение на МПС, определени от ползвателя.

§ 8. Текста на чл.57, ал.1 се изменя, като добива следната редакция:
Забранява се паркирането на местата определени в т.1 – т.13 на настоящата алинея и се отстраняват принудително автомобилите паркирани:

§ 9. Към текста на чл.63, ал.1, т.7 се добавя нова т.7.2 със следния текст:
7.2. За нарушение на чл.8 – глоба в размер от 50 до 200 лева

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   и Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. в срок до 11.03.2015 година.