Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 02/2016

Печат

 

Проект на наредба

Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г.;изм. – Решение №415 от 27.09.2012 г.; изм. – Решение № 509 от 29.11.2012 г.; изм. и доп.- Решение №822 от 25.07.2013 г.;изм. Решение №1124 от 13.02.2014 г.; изм. – Решение №1273 от 16.04.2014 г. изм.и доп. – Решение №1351 от 19.06.2014 г. изм. и доп. с Решение 1499 от 30.101 2014 г.; изм.и доп. с Решение №1776 от 30.04.2015 г. /

§ 1. Текста на чл.47, ал.3 придобива следната редакция:
Карта за паркиране на хора с трайни увреждания се издава на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, обслужвано от автомобил, който може да е: собственост на лицето с увреждане или съпружеска имуществена собственост, собственост на родител, настойник или попечител на правоимащото лице.
Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е 50% или над 50% /петдесет процента/.


§ 2. Навсякъде в текстовете на наредбата думите "отдел „ Транспорт, контрол, категоризация и защита на потребителите" се заменят с "отдел „Транспорт".

§ 3. Отпада текста от т.VIII. „ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ТАКСИМЕТРОВ ТРАНСПОРТ" в приложение №1 „Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора" както следва:
„Той трябва да бъде еднакъв за всички превозвачи и не може да бъде по-малък от 12 месеца /чл.24, ал.3 от Наредба №34 на МТ/.
В останалата си част т.VIII. „ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ТАКСИМЕТРОВ ТРАНСПОРТ" в приложение №1 „Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора" към Преходните и заключителни разпоредби остава непроменена.

§ 4. Текста на чл.37 придобива следната редакция:
Забранява се паркирането и домуването на пътни превозни средства от категория N2, N3 и М3, ремаркета и полуремаркета над 750 кг, каравани, селскостопанска техника и строителни машини, / с изключение на местата, където се извършва строително-монтажни работи /, по улици, площади и в близост до жилищни сгради на територията на град Стара Загора. Посочените по-горе моторни превозни средства паркират и домуват на определените за целта паркинги.

§ 5. В текста на чл.52, ал.2, т.1 думите „ОД на МВР" се заменят със „Звено градска мобилност" при Община Стара Загора.

§ 6. Текста на чл.52, ал.2, т.2 придобива следната редакция:
„Паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението. Принудителното преместване на неправилно паркираните автомобили се извършва от обозначени с неподвижен пътен знак места, определени със заповед на Кмета на Общината, както и в нарушение на разпоредбите на ЗДвП. В този случай длъжностните лица уведомяват звено „Градска мобилност" при Община Стара Загора за това, че автомобилът е преместен, както и за новото местоположение на превозното средство. Разходите направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което се задържа до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя акт, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяване на звено „Градска мобилност" при Община Стара Загора.

§ 7. В текста на чл.55, т.5 думите „ОД на МВР" се заменят със „Звено градска мобилност" при Община Стара Загора.

§ 8. Текста на чл.55, т.6 придобива следната редакция:
„Процеса на репатриране се преустановява ако водача на неправилно паркираното МПС дойде на място, преди потегляне на специализирания автомобил. В този случай водача заплаща определената такса в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. При отказ на водачът да заплати определената такса, процесът на репатриране продължава."

 

Мотиви към проекта

Налице е необходимост от допълнение и изменение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора , поради отправени многократни запитвания към Община Стара Загора за възможностите за въвеждане на нови критерии, определящи правото на безплатно паркиране на хора с увреждания. С въвеждането на новите критерии, по-голяма група хора с трайни увреждания ще могат да се възползват от безплатно паркиране на обозначените за тази цел места.
Ведно с това, целта на изменението на Наредбата е в град Стара Загора да се организира и безопасното движението на автомобили, което да бъде съобразено с устойчивото развитие на гр. Стара Загора, като град с безопасни пътища. Измененията са насочени към по-добра организация за контрол на движението и паркирането, чрез ясно разписани правила на поведение, както за администрацията така и за гражданите.
Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.
Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид.
Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.