Проект на Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества - 06/2013

Печат


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА УПАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ВЪРХУ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
/приета от Общински съвет с Решение № 1061 от 17.02.2011г./

§ 1. Изменя текста на чл. 52, ал. 1 както следва: „Възнагражденията на членовете на управителните органи на общинските еднолични търговски дружества се определят в зависимост от стойността на дълготрайните активи, средносписъчния брой на персонала, финансовия резултат, рентабилност на продажбите, средната брутна работна заплата, обслужване на задълженията, както и от поетите задължения и отговорности в сключените договори.

§ 2. Изменя текста на чл. 52, ал. 2 както следва: „Месечните възнаграждения на управителите на общинските еднолични търговски дружества се определя като сума от балната оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по показатели и критерии от таблицата, съгласно Приложение 1 и определената стойност на една бална единица, която е в размер на една минимална работна заплата за страната".

§ 3. Изменя текста на чл. 52, ал. 3 както следва: „Месечното възнаграждение на управителите, определено по ал.2 не може да надвишава четирикратния размер на средната месечна брутна заплата на едно лице от управляваното дружество и брутната заплата на Кмета на община Стара Загора".

§ 4. Изменя текста на чл. 52, ал. 6 както следва: „Възнагражденията на управителите на лечебни заведения –общински еднолични дружества с ограничена отговорност са в размер на 300 на сто от отчетената средна месечна брутна заплата в лечебното заведението, като същите не следва да превишават десет минимални заплати за страната."

§ 5. Изменя текста на чл. 52, ал. 7 както следва: „Възнаграждението на управителя на ощинското търговско дружество «Мересев» ЕООД се определя в размер на 400 на сто от отчетената средна месечна брутна заплата на трудоспособните работници в дружеството и не може да надвишава брутната заплата на Кмета на община Стара Загора".


pdfПриложение № 1 към чл. 52, ал. 246.41 KB


МОТИВИ

Необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества в глава ХІІІ "Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролни органи на общинските еднолични търговски дружества" се налага, поради получения голям дисбаланс между заплатите на управителите на общинските търговски дружества и заплатите на персонала в дружествата. Заплатите на управителите е обвързана с минималната работна заплата за страната и с нарастването й, което за периода 2010г. – 2013г. е от 240лв на 310лв – с 29%, съответно нарастват и техните заплати. За същият период от време увличението на заплатите на персонала в общинските търговски дружества варира от 3% до 11%.

Целта е с предложената промяна на глава ХІІІ от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, да се обвърже възнаграждението на управителите със средната брутна заплата на персонала в общинските търговски дружества.

Промени на възнагражденията на управителите на общински търговски дружества в тази насока, вече са направени в няколко общини в страната, а в други тепърва започват тези процедури.Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   в срок до 04 юли 2013 година.