Проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора"

Печат

Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1: Социална инфрастурктура

Име на проекта: „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора"

Общ размер на проекта: 4 834 432,62 лева
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 834 432,62 лева
Собствен финансов принос на Община Стара Загора: няма

Продължителност на проекта: 24 месеца – от 22.08.2012 до 22.08.2014 год.

Общата цел на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора" е да се осигурят условия за нов вид социална услуга в общността за деца в риск, която трайно да замени институционалната грижа на територията на Община Стара Загора, посредством изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура.

Постигането на общата цел на проекта ще се осъществи чрез реализацията на следните специфични цели, насочени към постигането на конкретни продукти и резултати:

Специфичните цели на проекта ще допринесат за постигане общата цел на проекта, като в краткосрочен план допринасят за:

Следните целеви групи ще бъдат пряко и положително повлияни от резултатите по проекта:

Крайни бенефициенти по настоящия проект, които ще се възползват от резултатите от проекта в дългосрочен план са:

Чрез реализацията на проекта ще бъдат удовлетворени нуждите на целевата група, а именно:

Очаквани резултати:

Реализацията на проекта цели да подобри условията за предоставяне на услуги в общността на децата и младежите с увреждания, посредством изграждането на подходяща и ефективна социална структура. В резултат ситуирането на седем центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора ще могат да се реализират социални услуги за деца над 3 годишна възраст и младежи до 18 години в общността, което ще осигури тяхното социално включване и ще подобри нагласата на обществото към тях.

В дългосрочен план, постигане целите на проекта ще допринесе за: