Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Организиране и провеждане на професионално обучение по проект "Красива България" на регистрирани в ДБТ безработни лица

Организиране и провеждане на професионално обучение по проект "Красива България" на регистрирани в ДБТ безработни лица

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

О Б Я В А

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"
НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - бенефициент по Проект „Красива България" обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2015 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България".

Курсът за професионално обучение е по специалността: „озеленяване и цветарство ", код по СППОО 6220301, за придобиване на ПЪРВА квалификационна степен.
Общият брой на курсистите е 17
Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 дни).
Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 450 лева.

Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта, съдържаща следните документи и попълнени в оригинал образци на приложения:
1. Приложение – Административни сведения;
2. Лицензия от НАПОО (заверено копие);
3. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (важи при участник обединение);
4. Приложение – Декларация за сходни услуги.;
5. Приложение – Описание МТБ;
6. Списък на преподавателския състав за специалността, съдържащ име, трудов стаж, образование и доказващи квалификацията документи (оригинал);
7. Заверена от НАПОО учебна програма (оригинал);
8. Приложение – План-сметка;
9. Приложение– Ценово предложение;
10. Приложение – Договор за професионално обучение (оригинал на проекта за договор);

pdfТехническо задание 257.02 KB04/05/2015, 10:18

zipОбразци на документи70.03 KB04/05/2015, 10:18

Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи чрез избор на кандидат, предложил най-ниска цена.

Офертите се приемат до 15:00 ч. на 11.05.2015 г. в сградата на Община Стара Загора, адрес: бул. „Цар Симеон Велики" № 107, ет. 3, стая 306

Всяка оферта следва се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да има надпис: „Предложение за извършване на услуга с предмет: Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „ озеленяване и цветарство", с код по СППОО: 6220301, за придобиване на първа квалификационна степен", както и адрес на участника за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване или в незапечатан или скъсан плик няма да се приемат и ще се връщат незабавно на подателите.

Допълнителна информация за организиране и провеждане на курса за професионално обучение може да се получи на тел.: 042/614 813 (лице за контакт: Мария Боянова).

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ


pdfПротокол154.43 KB15/05/2015, 17:05