Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Профил на купувача Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора""

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора""

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г.", по обособена позиция №1 "Улица и междублоково пространство -Улица „Света Троица" от осова точка (ОТ) 40 до ОТ 1211 (между кв.39 и кв.3901); Улица от осова точка (ОТ) 24 до ОТ 23 (между кв.39 и кв.3901); Междублоково пространство- УПИ VI-421, кв.39; /МЕЖДУ УЛ. ГЕН. ГУРКО, УЛ. ХР.БОТЕВ, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ/ Междублоково пространство между
бул."Славянски", ул."Хаджи Димитър Асенов", ул." Бяло море" и ул."Цар Иван Асен II"- УПИ IV за озеленяване, кв.186 и прилежащи улици /БЯЛО МОРЕ/"


 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА