Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Ръководство

Кмет на Община Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


Живко Тодоров

Живко Веселинов Тодоров


Стая
 201

Телефон (042) 614 652,  918 652,
600 105

Факс 
(042) 601 103

Електронна поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   


Приемен ден
Кметът Живко Тодоров всеки месец има редовни приемни дни за граждани. Необходимо е предварително записване в Центъра за информация и услуги на Община Стара Загора.


Програма за управление на община Стара Загора за мандат 2015-2019 година
 
Акценти от отчета на Кмета на община Стара Загора
 
Отчети
 

Кметът на Общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация и кметствата;

4. назначава и освобождава от длъжност заместник кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

5. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

6. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

7. организира изпълнението на дългосрочните програми;

8. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;

9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, кметските наместници, заместник-кметовете, секретаря на общината и други длъжностни лица, като координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметствата при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

11. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

12. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

13. председателства съвета по сигурност и управление при кризи;

14. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на ЗУТ, както и организира изпълнението им;

15. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, кметските наместници, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

16. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

17. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

18. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.

19. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

20. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

21. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство, като възлага това на определени длъжностни лица;

22. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно действащата нормативна уредба на основание чл. 2, ал. 2 от ЗДСл.;

23. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДСл.;

24. утвърждава длъжностното и поименното разписание на служителите в общинската администрация и дейностите към нея;

25. прави периодично публичен отчет пред населението на общината за изпълнение на програмата му;

26. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

27. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.