Кмет на Община Стара Загора

Печат


Живко Тодоров

Живко Веселинов Тодоров


Стая
 201

Телефон (042) 614 652,  918 652,
600 105

Факс 
(042) 601 103

Електронна поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   


Приемен ден
Кметът Живко Тодоров всеки месец има редовни приемни дни за граждани. Необходимо е предварително записване в Центъра за информация и услуги на Община Стара Загора.


Програма за управление на община Стара Загора за мандат 2015-2019 година
pdfПрограма437.02 KB
 
Акценти от отчета на Кмета на община Стара Загора
pdfАкценти от отчета за 2013 г.34.4 MB
pdfАкценти от отчета за 2014 г.13.00 MB
pdfАкценти от отчета за мандат 2011 - 2015 г.23.1 МБ
 
Отчети
pdfОтчет на кмета - мандат 2011 - 2015 г.7.82 MB15/09/2015, 17:25
 

Кметът на Общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация и кметствата;

4. назначава и освобождава от длъжност заместник кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

5. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

6. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

7. организира изпълнението на дългосрочните програми;

8. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;

9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, кметските наместници, заместник-кметовете, секретаря на общината и други длъжностни лица, като координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметствата при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

11. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

12. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

13. председателства съвета по сигурност и управление при кризи;

14. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на ЗУТ, както и организира изпълнението им;

15. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, кметските наместници, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

16. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

17. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

18. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.

19. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

20. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

21. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство, като възлага това на определени длъжностни лица;

22. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно действащата нормативна уредба на основание чл. 2, ал. 2 от ЗДСл.;

23. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДСл.;

24. утвърждава длъжностното и поименното разписание на служителите в общинската администрация и дейностите към нея;

25. прави периодично публичен отчет пред населението на общината за изпълнение на програмата му;

26. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

27. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.