Структура и телефони

Печат


Структура на Общинска админстрация

pdfСтруктура -166.57 KB - приета с Решение № 63 от 26.01.2012 г. на Общински съвет Стара Загора, изменена с Решение № 605 от 21.02.2013 г., изменена с Решение № 761 от 27.06.2013 г., изменена с Решение № 6 от 26.11.2015 г., изменена с Решение № 134 от 28.01.2016 г. 

Телефонен указател на Общинска администрация, подреден по структура

I. Кмет на община

II. Кметове на кметства

III. Кметски наместници

IV. Заместник-кметове

V. Секретар на община
 
VI. Главен архитект на община


VII. Обща администрация


1. Дирекция "Гражданско състояние"

2. Дирекция "Финанси, бюджет и счетоводни дейности"

А. Отдел "Местни данъци и такси" 
 
Б. Отдел "Счетоводство" 
 
В. Отдел "Бюджет и икономически анализи"
 
3. Дирекция "Административно - правно обслужване"

А. Отдел "Правно - нормативно обслужване"

Б. Отдел "Човешки ресурси"

В. Отдел "Административно и информационно обслужване"
     
Г. Отдел "Административно стопански дейности"

4. Отдел "Административно осигуряване на общинския съвет"
     
     
VIII. Специализирана администрация

1. Дирекция "Строителство и инвестиции"

А. Отдел "Инвестиции и управление на проекти"

Б. Отдел "Кадастър и регулация"
 
2. Отдел "Контрол по строителството"
 
3. Отдел "Устройство на територията"
    
4. Дирекция "Общинска собственост и стопанска политика"
     
А. Отдел "Регистрация на общинска собственост"
 
Б. Отдел "Разпореждане с общинска собственост"
    
В.  Отдел "Стопанска политика"   
 
5. Отдел "Туризъм, спорт и младежки дейности"

6. Дирекция "Устойчиво развитие и евроинтеграция"

7. Отдел "Обществени поръчки"
 
8. Отдел "Здравеопазване и социални дейности"
 
9. Отдел "Образование"
 
10. Отдел "Култура"
 
11. Дирекция "Транспорт, чистота и екология"
 
А. Отдел "Екология"
 
Б. Отдел "Транспорт"

12. Отдел "Опазване на обществения ред и управление при кризи"

IX. Звено "Вътрешен одит"

X. Финансови контрольори
 

XI. Звена
 
Звено "Наеми и рекламна дейност"

Звено "Озеленяване и комунални дейности"

Звено "Чистота"

Звено "Гробищен парк"

Звено "Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи"

Звено "Инвеститорски контрол"

Звено "Жилищен фонд"

Звено "Общински пазари"

Звено "Градска мобилност"

Звено "Автогара и транспортно обслужване"

Звено "Контрол обществен ред"
 
Звено "Контрол екология и чистота"

Звено "Общинска охрана"

Звено "Спорт за всички и спортни дейности"