Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Финанси, бюджет и счетоводни дейности

Дирекция "Финанси, бюджет и счетоводни дейности"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности":

 • осъществява методическо ръководство на изградените счетоводни звена, организира, координира и отчита цялостната счетоводна дейност на общината;
 • изготвя обобщени счетоводни и статистически отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата, съгласно утвърдения бюджет;
 • извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;
 • осигурява отчитането на капиталовите разходи и всички целеви средства на общината и разчитането й за дължимите осигурителни, здравни и други вноски и данъци;
 • подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите;
 • води на отчет договорите за доставка, външни услуги и други сключени от страна на общината;
 • води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл.21 и чл.22 от Закона за счетоводството;
 • изготвя годишен финансово счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл.23-32 от Закона за счетоводството и примерните национални счетоводни стандарти;
 • контролира разходването на бюджетните средства и стопанисването на материалните активи от общинската администрация, звената и структурите в бюджетната сфера;
 • осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи;
 • упражнява системен контрол по целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства;
 • организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация; изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;
 • оказва методично помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности;
 • изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение;
 • осъществява оперативно ръководство за своевременното финансиране на разходите по всички второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазването, образованието, социалните дейности и културата;
 • подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели. Извършва анализ на разходите, като прави предложения за подобряване на бюджетната и финансова дейност;
 • анализира резултатите от дейността на бюджетните организации и търговските дружества към общината. Отчита подобряването или влошаването на показателите им;
 • разработва система за контрол по изпълнението на бюджета и дейността на общинските дружества; съставя периодични доклади за извършените проверки и предлага ефективни решения;
 • следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет, следи постъпленията от приходите;
 • изготвя предложения до Общинския съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл.9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея;
 • съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;
 • организира изготвянето и изпращането на съобщения на задължените лица за дължимите суми; извършва текущ вътрешен контрол чрез проверки и ревизии;
 • представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерството на финансите и други министерства и ведомства. 

Телефони за контакт
Директор 
Отдел "Местни данъци и такси" 
Отдел "Счетоводство" 
Отдел "Бюджет и икономически анализи"

Документи
pdfПравилник за дейността на дирекцията280.37 KB