Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Стопанска политика

Дирекция "Стопанска политика"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Дирекция „Стопанска политика":

 • контролира и анализира спазването на правилата и критериите при провеждане на транспортната дейност;
 • предлага и прилага нови решения по проблемите при извършване на транспортната дейност, промени в транспортните схеми; изготвя предложения за решение на общинския съвет и изпълнява решенията му в тази връзка; участва в разработването и анализирането на наредби на Общинския съвет;
 • участва като представител на общината в комисия при РО ДАИ и Регионална комисия по БД;
 • изготвя справки, отчети и анализи във връзка с дейността „транспорт" пред всички институции;
 • контролира по предварително определен план изпълнението на ежедневния експлоатационен график от превозвачите; контролира дейността на таксиметровите превозвачи, дейността по поддръжка на пътно знаковото стопанство, поддръжката на светофарните уредби;
 • изготвя договори за ползване на платени паркоместа в „Зелена зона" с юридически лица и осъществява контрол по изпълнението им; разглежда заявленията на фирми и институции и издава разрешителни за достъп и движение в централна градска част; разглежда заявленията и издава карти за безплатно паркиране в „Зелена зона" на граждани с увреждания;
 • води регистър на таксиметровите превозвачи и изготвя разрешителни за таксиметрова дейност;
 • изготвя протоколи за разпределение на субсидии и компенсации, за разпределение на доходи от продажба на абонаментни карти между превозвачите от Стара Загора;
 • изготвя маршрутни разписания на автобусни линии по Общинската транспортна схема и проекти по Областната и Републиканска транспортни схеми; съгласува маршрутни разписания на други общини за линиите от областната и републиканска транспортна схема;
 • участва в работата на всички комисии, които разглеждат въпроси по транспорта; извършва проучвания и проверки по молби, жалби и сигнали на граждани и отговаря на същите;
 • изготвя материали за провеждане на конкурси за възлагане на превози;
 • следи стопанисването и управлението на обектите общинска собственост и организира ползването им, както за стопанска дейност, така и за нуждите на политическите партии, юридическите лица с нестопанска цел, до болничната помощ и др.;
 • изготвя договори за наем и последващи анекси и споразумения към тях при отдаване под наем на общински обекти;
 • консултира и информира гражданите, относно всички въпроси свързани с рекламната дейност на територията на общината;
 • изготвя договори за разрешаване на рекламна дейност на територията на общината, както и последващи анекси и споразумения към тях;
 • следи стопанисването и управлението на обектите общинска собственост на територията на общинските пазари;
 • изготвя договори за наем и последващи анекси и споразумения към тях при отдаване под наем на общински обекти;
 • администрира изцяло търговската дейност и организацията на общинските пазари;
 • следи редовността на плащанията по договорите за наем и за рекламна дейност и изготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията и подготвя документи за образуване на дела при просрочени плащания;
 • организира процедурите и извършва действията по освобождаване на обекти общинска собственост, ползвани неправомерно;
 • организира процедурите и следи изпълнението по освобождаване на общински терени върху които са поставени неправомерно рекламни съоръжения;
 • определя категории на средства за подслон, семейни хотели, самостоятелни заведения за хранене и др., в съответствие със ЗТ и извършва проверки на място и по документи на тези обекти по спазването на изискванията към дейността;
 • води регистър на всички категоризирани обекти;
 • издава разрешителни за търговия по реда на ППЗТТИ и следи приходите от тях и приходите от търговията с вино, спирт, дестилати и спиртни напитки и извършва проверки на място и по документи на обекти развиващи съответната дейност;
 • консултира потребителите по ЗЗППТ, упражнява контрол върху спазването на правата им; извършва проверки на място и по документи на обекти развиващи търговска дейност;
 • участва в разработването на стратегии, планове, програми, проекти касаещи околната среда на територията на общината; организира, координира и контролира изпълнението на общинските програми по опазване на околната среда;
 • участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на околната среда; участва в комисии, разглеждащи екологичните проблеми в общината и региона;
 • осъществява превантивен контрол чрез инструментите на процедурите по Специфична оценка, ОВОС и Екологична оценка по прилагане на екологичното законодателство на местно ниво;
 • извършва дейности за издаване на позволителни за ползване на лечебни растения от земи, гори, водни обекти общинска собственост и разрешителни за депониране на неопасни производствени отпадъци;
 • оповестява и предоставя обществен достъп до Заявления и проекти на Комплексно разрешително за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения;
 • упражнява превантивен контрол върху дейността на предприятия и инсталации по спазване на екологичното законодателство;
 • осъществява методическа помощ на кметове и кметски наместници по приложението на екологичното законодателство на местно ниво; изготвя отчети, справки и информации в съответствие с изискванията на нормативната уредба по управление на околната среда и по искане на компетентните институции;
 • самостоятелно или съвместно с други компетентни органи извършва проверки, изготвя констативни протоколи, предписания и предложения за решаване на екологични проблеми по сигнали и жалби на граждани;
 • администриране на наземните и сателитни системи за мониторинг на качеството на атмосферния въздух и предоставяне на гражданите на необходимата информация;
 • извършва проверки и дава отговори на постъпили сигнали, жалби и предложения от гражданите или юридически лица по въпросите на опазване на чистотата;
 • осъществява контрол на изразходваните средства заделени в общинския бюджет за поддръжка на чистотата на населените места;
 • издава заповеди за изземване по чл.34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
 • отдава под наем земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост до и над 20 дка;
 • отдава под наем земеделски земи от общинския поземлен фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ до и над 50 дка;
 • отдава под наем земеделски земи от общинския поземлен фонд частна общинска собственост под аренда за създаване на трайни насаждения; замяна на земеделски земи на физически или юридически лица от общинския поземлен фонд частна общинска собственост; продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд частна общинска собственост на физически или юридически лица;
 • регистрира пчелните семейства в землището на град Стара Загора, издава удостоверения за производител, издаване на удостоверения на тютюнопроизводители за отглеждане на тютюн;
 • управлява общинския горски фонд, съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му чрез подготовка и създаване на условия за реализация на предвидените мероприятия в Лесоустройствения проект;
 • осигурява разрешителния режим за отсичане на дървесна растителност в селскостопанския поземлен фонд (чл.32 от Закона за опазване на селскостопанското имущество );
 • ръководи, координира и контролира звената: „Общински пазари", „Наеми и рекламна дейност", „Автогара и транспортно обслужване", „Градска мобилност", и „Поддръжка на пътно знаково стопанство".

Телефони за контакт
Директор
Отдел "Транспорт, лицензи, контрол и защита на потребителите"
Отдел "Екология и земеделие"

Документи
pdfПравилник за дейността на дирекцията340.72 KB