Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Отдел "Човешки ресурси"

Отдел "Човешки ресурси"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Отдел „Човешки ресурси":

 • подготвя и актуализира проектите за щатното разписание на длъжностите в общинската администрация и звената към нея, съгласно действащото законодателство;
 • организира, разработва и актуализира длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация и дейностите към нея и ги представя за одобрение от кмета на общината;
 • разработва Вътрешни правила за организация на работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
 • анализира изразходването на средствата за работна заплата, като при необходимост прави целесъобразни предложения за промени;
 • планира средствата за работна заплата и осигурителните вноски към тях в общинския бюджет за служителите от общинската администрация и дейностите към нея;
 • оформя документите при сключване и промяна на трудовите и служебни правоотношения, на допълнителната трудова заетост в съответствие със законодателството и заповедите на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници; води личните досиета на служителите по служебни и трудови правоотношения, издава документи и удостоверения свързани с тях;
 • води отчетността за обучението, квалификацията и преквалификацията на служителите; участва в конкурсните комисии за подбор на новоназначените служители;
 • води статистическата отчетност за числеността на персонала и извършваните плащания от фонд "Работна заплата" и други източници; води отчетността по реализираните програми за временна заетост от общината;
 • съгласува Длъжностните характеристики на служителите представени от преките им ръководители; подпомага секретаря на общината при осъществяването на процеса за атестиране на служителите;
 • участва в разработването на Устройствен правилник на Общинската администрация и други вътрешни документи, касаещи служебните права и задължения на персонала;
 • подготвя материали за внасяне в Общинския съвет, касаещи структурата и числеността на Общинската администрация и финансираната численост по бюджетни дейности касаещи включените звена в тях;
 • води регистри свързани с управлението на човешките ресурси; води кореспонденция с НАП, ТСБ ,Дирекция „Бюро по труда", МС, МФ, МТСП, Областна администрация и други институции;
 • подпомага методически и организационно кметствата и населените места в Община Стара Загора;
 • осигурява организационно и технически работата на Секретаря на общината при осъществяване на взаимоотношенията му с кметовете на кметства и кметските наместници.  
Телефони за контакт