Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Образование

Отдел "Образование"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Отдел „Образование":

 • организира изпълнението на общинската образователна политика и реализирането на дейностите и задачите в областта на средното образование;
 • проучва, анализира и планира развитието на дейностите в системата на народната просвета;
 • осигурява средства за изпълнение на държавните образователни изисквания, както и финансовото осигуряване на общинските детски градини, училища и обслужващи звена; осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с МОН и МФ, относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
 • координира дейността на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за организиране на учебно възпитателния процес и извънкласните и извънучилищни дейности;
 • осигурява задължителното обучение на учениците до 16–годишна възраст и съдейства на училищата за решаване проблема с отпадналите ученици;
 • осигурява условия за здравното обслужване, безопасни условия на труд и сигурността в общинските училища, детски градини и обслужващи звена;
 • осигурява условия за ученическо столово хранене, отдих, спортна база и безплатен транспорт за учениците и учителите;
 • разработва и предлага оптимизиране мрежата на общинските училища;
 • съгласува Списък - Образец 1 и Списък - Образец 2 на общинските училища и детски градини и държавния план прием в училищата;
 • оказва методическа помощ по въвеждането на делегираните бюджети, съставянето на бюджетните планове и прилагането на нормативната база в училищата и детските градини;
 • разработва предложения за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски градини и обслужващи звена;
 • разработва и създава условия за прилагане на образователни програми и проекти;
 • участва в изготвянето на общинската програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм сред младежта;
 • координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
 • участва в комисии, разглеждащи образователни, спортни и младежки проблеми; участва в местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • разработва и предлага за обсъждане програми за образователна интеграция на ученици от ромски произход; осигурява подходяща архитектурна среда и съдейства за социализацията на деца със специални образователни потребности;
 • разработва общинска програма за развитие на образователната система в Община Стара Загора;
 • ръководи, координира и контролира дейността на Звено „Спорт за всички и спортни дейности".

Телефони за контакт
Отдел "Образование"

Документи
pdfПравилник за дейността на отдела267.55 KB