Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Административни услуги Гражданско състояние

Услуги - Гражданско състояние

1 Издаване на Удостоверение за семейно положение
2 Издаване на Удостоверение за семейно положение, съпруг/а/ и деца
3 Издаване на Удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки
4 Издаване на Удостоверение за родените от майката деца
5 Издаване на Удостоверение за правно ограничение
6 Издаване на Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
7 Издаване на Удостоверение за вписване в регистъра на населението
8 Издаване на Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
9 Издаване на Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
10 Издаване на Удостоверение за постоянен адрес - при заявяване на нов адрес
11 Издаване на Удостоверение за постоянен адрес - към датата на заявяване
12 Издаване на Удостоверение за промени на постоянен адрес
13 Издаване на Удостоверение за настоящ адрес - при заявяване на нов адрес
14 Издаване на Удостоверение за настоящ адрес - към датата на заявяване
15 Издаване на Удостоверение за промени на настоящ адрес
16 Издаване на Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
17 Издаване на Удостоверение за раждане - оригинал
18 Издаване на Многоезично извлечение от актове за гражданско състояние (раждане, граждански брак, смърт)
19 Промяна на имена след съдебно решение
20 Възстановяване/ промяна на имена
21 Издаване на Удостоверение за раждане - дубликат
22 Издаване на Удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
23 Издаване на Удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
24 Издаване на Препис-извлечение от акт за смърт за първи път
25 Издаване на Препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
26 Уведомление за избор или промяна на режим на имуществени отношения
27 Припознаване на дете
28 Издаване на Удостоверение за наследници
29 Издаване на Удостоверение за осиновяване
30 Издаване на Удостоверение за приемно семейство
31 Заверка на Документи по гражданско състояние за чужбина
32 Учредяване на настойничество и попечителство
33 Признаване на чуждестранни актове, касаещи гражданското състояние и гражданската регистрация на физическите лица
34 Установяване наличието на българско гражданство
35 Издаване на Препис-извлечение от съставен акт за гражданско състояние