Издаване на Удостоверение за раждане - оригинал

Печат


Информация за услугата

Актът за раждане се съставя въз основа на писмено съобщение в срок 7 дни, като денят на раждането не се брои. Длъжностното лице по гражданското състояние съставя акта за раждане, след като се удостовери писмено станалото събитие. Веднага след съставянето на акта за раждане на родителите се издава оригинално удостоверение за раждане.

Необходими документи:
- Документ за самоличност на родителите

Срок за предоставяне на услугата: 7 дни, като денят на раждането не се брои.

Такса: няма 

Получаване на гише
Удостоверението за раждане се получава на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.