Възстановяване/ промяна на имена

Печат

pdfОписание на услугата42.59 KB 

 
Заявление на основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация
pdfЗаявление713.07 KB  
 
Документи, които се прилагат към заявлението:

- Документ за самоличност
- Копие на акта за раждане, когато лицето е родено в друго населено място
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник
- При необходимост: други документи

Срок за предоставяне на услугата: 14 дни

Такса: 10.00 лв. 

 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.