Издаване на Карта за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона” от предприятия и организации

Печат

pdfОписание на услугата62.23 KB  

pdfЗаявление554.35 KB

pdfДекларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър594.59 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър;
- Копие от регистрационния/ите талон/и на автомобила/ите /част І/;
*Когато автомобилът, с който се извършва дейността, не е собственост на предприятието или организацията, е нужно да се представи и копие на документа, удостоверяващ правното основание за ползването му.

Срок за предоставяне на услугата: 14 работни дни

Такса:
Таксата за служебно паркиране на МПС, собственост или ползвани по силата на договор от предприятия и организации, в режим на предплатен абонамент на терените общинска собственост определени като "Зелена зона" по смисъла на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора се заплаща годишен абонамент – 500.00 лв.

Таксата се заплаща при получаване на картата.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Подаване по електронен път
Услугата може да бъде заявена и по електронен път, но готовия документ се получава само на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация.

При подаване по електронен път задължително се прилага:
- попълнено, подписано и сканирано заявление за конкретната услуга
- други документи, които се изискват в описанието на услугата

Подаване на заявление по стопанска политика по електронен път