Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Административни услуги Строителство

Услуги - Строителство

1 Разрешение за изработване или изменение на Подробен устройствен план (ПУП)
2 Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)
3 Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ
4 Съгласуване и одобряване на Инвестиционен проект
5 Съгласуване и одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
6 Съгласуване и одобряване на Инвестиционен проект за преместваем обект
7 Разглеждане на Инвестиционен проект без извършване на оценка за съответствие
8 Издаване на Разрешение за строеж
9 Издаване на Заповед за допълване на издадено разрешение за строеж
10 Презаверяване на Разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока
11 Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
12 Издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 от ЗУТ
13 Издаване на Разрешение за временно ползване на тротоари и свободни общински площи
14 Издаване на Разрешение за дейности, свързани със зелената система на населеното място
15 Издаване на Разрешение за разкопаване
16 Издаване на Предписание за разкопаване при аварии на техническата инфраструктура
17 Възстановяване на внесен депозит за разкопаване
18 Издаване на Разрешение за направление и за извозване на строителни отпадъци
19 Издаване на Разрешение за направление и за извозване на изкопна земна маса
20 Издаване на Удостоверение за търпимост на строеж
21 Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж
22 Издаване на Удостоверение, че обособени дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
23 Издаване на Удостоверение по чл. 54а ал.2 от ЗКИР
24 Издаване на Удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
25 Издаване Скица - виза за проучване и проектиране
26 Издаване на Скица на недвижим имот и скица за линеен обект
27 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
28 Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план
29 Отразяване на промени в разписен списък към кадастрален план по искане на граждани
30 Извадка - копие от действащ ПУП
31 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
32 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа
33 Oсигуряване на присъствието на представител на Община Стара Загора при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
34 Заверка на копие от документ от техническия архив
35 Съгласуване и одобряване на Инвестиционни проекти за узаконяване на строеж
36 Издаване на Акт за узаконяване на строеж
37 Допускане отклонения на одобрен проект към издадено разрешение за строеж