Издаване на Разрешение за дейности, свързани със зелената система на населеното място

Печат


 Описание на услугата - 38.73 KB

 Заявление - 214.30 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Копие от документ за собственост или учредено право на строеж;
- Проект за озеленяване (при необходимост).

Срок: 30 дни

Такса: няма