Издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 от ЗУТ

Печат


 Описание на услугата - 40.65 KB  

 Заявление - 227.15 KB  

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие); 
- Договор за наем; 
- Одобрен проект по всички необходими части; 
- Одобрена схема, когато се разполага върху общински имот; 
- Оригинална скица на поземления имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура; 
- Документ за платена такса.

Срок:
 14 дни

Такса:
Таксата за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др. е 50.00 лв.
Таксата за издаване на разрешение за поставяне на кулокран е 250.00 лв. за 1 брой.