Отразяване на промени в разписен списък към кадастрален план по искане на граждани

Печат


 Описание на услугата - 39.08 KB

 Заявление - 222.39 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост /копие/;
- Удостоверение за наследници /копие/ при необходимост;
- Документ за платена такса.

Срок: 3 дни

Такса:
Таксата за вписване само на собственост в разписен списък към кадастрален план /за териториите по § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР/ - 10.00 лв. за един поземлен имот.