Презаверяване на Разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока

Печат


 Описание на услугата - 44.79 KB  

 Заявление - 230.60 KB  

Документи, които се прилагат към заявлението:

- Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие); 
- Разрешение за строеж (оригинал);
- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (ако строежът е започнал);
- Документ за платена такса.

Срок: 14 дни

Такса:
Таксата за презаверяване на разрешение за строеж е 50 % от следните такси за разрешение за строеж:

1. за нови строежи:
- За гр. Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 2.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За стопански сгради по чл.44 от ЗУТ – 0.50 лв. / кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За проводи и линейни обекти – 100.00 лв. на обект, а за вътрешни обекти – 30.00 лв. на обект;
- За благоустрояване – 1.00 лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.
2. за вътрешно преустройство:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;