Съгласуване и одобряване на Инвестиционен проект за преместваем обект

Печат


 Описание на услугата - 44.64 KB

 Заявление - 225.72 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документи за собственост (копие);
- Договор за наем (при необходимост);
- Одобрена схема когато се разполага върху общински или държавен имот;
- Извадка от действащ план за застрояване;
- Оригинална скица на поземления имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура;
- Инвестиционен проект по всички необходими части;
- Документ за платена такса.

Срок: 30 дни

Такса:
Таксата се определя с решение на Общинския съвет на Община Стара Загора.
- За гр. Стара Загора и землище на с. Старозагорски бани: 2 лв. на кв.м.
- За селата Малка Верея, Богомилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища: 1.20 лв. на кв. м.
- За останалите села: 0.50 лв. на кв.м.