Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.11.2014

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.11.2014

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Обява

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разработване на находище за нерудни полезни изкопаеми - варовици, долерити в площ Аламура 2" в землището на с. Ракитница с ЕКАТТЕ 691995 и с. Кирилово с ЕКАТТЕ 36899, общ. Стара Загора с възложител „ИСА 2000" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, общ. Слатина, ул. „Николай Коперник" 25, ет.8; лице за контакти - Николай Банков тел. 0887 607485.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 11.11.2014 г. до 24.11.2014 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.