Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 1299 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП

Решение № 1299 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП

Attention: open in a new window. PDFprintemail

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 016037 в местността „Герена", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Калитиново, общ. Стара Загора – собственост на ЕТ „Слава – Радослав Христов", с.Жълтуша, общ.Ардино представлявано от Радослав Ангелов Христов, ЕИК 108025832. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 12м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно средно, за изграждане на обект: „Спомагателни сгради и съоръжения към оранжерии за производство на селскостопанска продукция". Проекта се намира в сградата на общината – ет. 5, стая № 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в държавен вестник - бр.71 от 13.09.2011 год., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов